MĀKSLAS PULCIŅI

NODARBĪBU SARAKSTS

Nodarbību saraksts 2022./2023.m.g. 2.semestrim – skatīt šeit (saite). 

UZŅEMŠANA INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Tālruņi uzziņām: 64207372 vai 20216721

Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā divas mācību stundas, pēc konkrētā mācību gada stundu saraksta. Kursi parasti sākas septembra otrajā nedēļā. Par Mākslas kursiem ir paredzēts vecāku līdzfinansējums  – bērniem un skolēniem EUR 15.00 mēnesī. Tiek piemērota atlaide, ja no ģimenes skolā mācās vairāki bērni, kā arī citas Valmieras Pašvaldībā noteiktās atlaides. 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

PIRMSSKOLAS KLASES 5–6 gadi

VDMV uzņem interešu izglītības programmā pirmsskolas klasē bērnus no 5.gadu vecuma. Šajā interešu izglītības grupā bērni apgūst vizuālas valodas pamatelementus un to pielietojuma iespējas. Attīsta  un nostiprina izglītojamā vizuālo elementu uztveres spējas,  krāsas un formas izjūtu. Veicina un pilnveido bērnu prasmi strādāt ar dažādiem materiāliem, izkopj prasmi realizēt savu radošo ieceri, izmantojot dažādus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus.

VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA 1.–2.klase

Interešu nodarbībās attīstīt audzēkņos mākslinieciski radošās personības raksturīgākās īpašības. Iepazīties ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem, pielietot tos ieceres realizācijas procesā. Gūst ieskatu papīra plastikā, spēj izveidot telpiskus dizaina elementus papīra materialitātē.

VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA 3.–5.klase

Skolēniem, kuri mācās 3.- 5.kl. piedāvājam kursu grupu, kuras notiek 1 reizi nedēļā. Tā ir lieliska iespēja papildināt savas zināšanas vizuāli plastiskajā mākslā tiem, kam ir daudzas papildus interešu izglītības nodarbības. Attīstīt brīvu darbošanos prasmi gan ar otu, gan zīmuli. Prast savaldīt instrumentu un radīt brīvu iztēles darbu. Apgūst zīmēšanas un gleznošanas teoriju caur fantāzijas un radošo darbošanos. Apgūst krāsu mācības pamatus-pretkrāsas.  Intereses radīšana par mākslas darbu un tur attēloto.

ZĪMĒŠANA/ GLEZNOŠANA  6.–9.klase

Iepazīšanās ar zīmēšanu, gleznošanu, kompozīcijas un veidošanas paņēmieniem; iepazīties ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem, pielietot tos savos darbos. Nostiprināt zināšanas par pamatkrāsām, krāsu spektru, papildkrāsām, pretkrāsām. Apgūst gaismēnas veidošanas pamatprincipus, gaismēnas attēlojumu, izmantojot silti-vēso un tumši-gaišo krāsu attiecību. Attīsta vizuālo stilu izpratni.Pilnveido prasmi izvēlēties kompozīcijas pamatelementus

ZĪMĒŠANA/ GLEZNOŠANA  10.–12.klase

Jauniešiem, kas mācās 10.-12.kl. vispārizglītojošās skolās un jauniešiem līdz 25 gadu vecumam, bet vēlas iestāties izglītības iestādēs, kas saistītas ar mākslas studēšanu, piedāvājam sagatavošanas mākslas kursus apgūstot un papildinot iemaņas zīmēšanā un gleznošanā. Apgūst štriha, dažādu līniju veidus vingrinājumos ar zīmuli, izprast lineārās perspektīvas pamatus un ģeometrisku figūru konstrukciju. Apgūst apjoma zīmējuma pamatprincipus, mērķtiecīgu kompozīcijas elementu un pamatprincipu izvēle un pielietojums radošas ieceres realizācijā, no skices līdz gatavam darbam.

ANIMĀCIJA 2.–5.klase

Animācijas nodarbības palīdz attīstīt audzēkņos mākslinieciski radošas personības raksturīgākās īpašības: pasaules izpratni un vērtējumu, vispusīgu prāta darbību, novērošanas spējas, smalku māksliniecisko uztveri, labi attīstītu radošo iztēli, zināšanas par mākslinieciskajiem un tehniskajiem līdzekļiem, prasmi tos izmantot ieceres realizācijas procesā.

Animācijas nodarbības veicina vizuālās un stāsta kompozīcijas, kustības fizikālās izpratnes attīstību, pacietības, uzmanības noturīguma trenēšanu loka paplašināšanos: režija, scenārijs, kino un animācija.

VEIDOŠANA 1.-5.klase

Interešu izglītības programmas mērķis- attīstīt un nostiprināt izglītojamā telpisko uztveri, plastikas un formas izjūtu, formu loģikas un mijiedarbības izpratni. Veicināt un pilnveidot audzēkņa prasmi strādājot ar dažādiem veidošanas materiāliem, veidojot izpratni par dimensijām.

DATORGRAFIKA 7.-9.klase

Pamatiemaņu apgūšana darbam ar datoru. Iepazīties ar Adobe Creative Suite programmām. Radīt izpratni par vektorgafiku un rastra grafiku; to atšķirībām un to mērķtiecīgu pielietošanu grafisko darbu veikšanai. Vektorgrafikas programmas Adobe Illustrator instrumentu apguve. Iepazīties ar Adobe Photoshop programmu, tās pielietojumu. Radīt izpratni par attēla veidošanās principiem un to apstrādi.

FORMU DIZAINS  6.-8.klase

Interešu izglītības programmā audzēkņi gūst iemaņas formas un dizaina nozīmes apzināšanā, spēj raksturot to un izmantot mākslinieciskajā jaunradē. Metāla īpašību un apstrādes tehniku apzināšana un prasme pielietot ideju realizēšanā. Gūst ieskatu papīra plastikā, spēj izveidot telpiskus dizaina elementus papīra materialitātē. Prasmes pielietot ģipsi formu izveidē. Ģipša apstrādes tehnika un principi. Audzēkņi  apgūst pamatprasmes apstrādāt koku, iegūstot plastiskas formas.

ŠŪŠANA/ MODELĒŠANA 7.-9.klase

Šajā interešu izglītības programmā audzēkņi varēs apgūt šūto izstrādājumu tehnoloģiju, darbu ar šujmašīnām.  Apgūt tērpu modelēšanas pamatus, attīstīt radošumu veidojot dažādus tekstilizstrādājumus un dizaina darbus, ieliekot stabilu pamatu izglītības turpināšanai VDMV Apģērba dizaina nodaļā.

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PEDAGOGI

INETA PEROVA

māca Pirmskolas B grupu

DACE BRIZAUSKA

māca Vizuāli plastiskās mākslas 1.–2.klasi (A un B grupa), Veidošanas 1.–5.klasi, Pirmskolas A un C grupu

SILVIJA MELNŪDRE

māca Vizuāli plastiskās mākslas 3.–5.klasi

LĀSMA LOPATKO

māca Animācijas 2.–5.klasi

MĀRTIŅŠ SKUJA

māca Vizuāli plastiskās mākslas 6.–9.klasi

DARBI ATTĀLINĀTAJĀS MĀCĪBĀS

Pirmsskolas interešu izglītības (kursu) B grupas bērnu darbi pie skolotājas Inetas Perovas.

Darbu autori: 1) Justīne Barviķe (5 gadi); 2) Endija Skujiņa (6 gadi); 3) Olivers Stalidzāns (6 gadi); 4) Dārta Urbāne (6 gadi).

Interešu izglītības Pirmsskolas A un C grupas, 1.–2.klašu, un Veidošana 1.–5.klasei bērnu darbi pie skolotājas Daces Brizauskas:

Animāciju veidoja kursu Animācija 2.-5.kl. audzēkņi ar skolotāju Lāsmu Lopatko:

ziemassvetki.mp4

UZDEVUMI IEROSMEI

Skolotājas Daces Brizauskas veidotais materiāls Pirmsskolas interešu izglītības (kursu) A un C grupu bērniem.  Izpildes laiks 26.–30.oktobris.

Pirmskola_A_C_grupai.pdf

Skolotājas Daces Brizauskas veidotais materiāls 1.–2.klases interešu izglītības (kursu) bērniem. Izpildes laiks 26.–30.oktobris.

1-2_klase_uzdevums_2_attalinati.pdf

Skolotājas Daces Brizauskas veidotais materiāls 1.–5.klases interešu izglītības (kursu) "Veidošana" bērniem.

Kursi_1-5_klase_VEIDOSANA.pdf

Skolotājas Daces Brizauskas veidotais materiāls 1.–2.klases interešu izglītības (kursu) bērniem. Izpildes laiks 19.–22.oktobris.

1_2_klasei_kursi_Dace_Brizauska.pdf

Skolotājas Daces Brizauskas veidotais materiāls pirmsskolas grupu A un C interešu izglītības (kursu) bērniem. Izpildes laiks 19.–22.oktobris.

Pirmskola_5-6_gadi_Dace_Brizauska.pdf

Skolotājas Daces Brizauskas veidotais materiāls ar uzdevumiem Mātes dienai dažāda vecuma bērniem.

Ziedi un apsveikumi mātes dienā.pdf

Skolotājas Daces Brizauskas veidotais materiāls ar uzdevumiem dažāda vecuma bērniem.

Interešu izglītībai uzdevumi 1.05.2020..pdf

Skolotājas Inetas Perovas veidotais uzdevums pirmsskolas vecuma bērniem.

Uzdevums pirmsskolas vecuma bērniem sk. Ineta.pdf

Šeit skolotājas Lailas Bentas piedāvātais uzdevumus par ziedu uzzīmēšanu no dažādiem priekšmetiem:

Skolotājas Diānas Kokorevičas veidotais materiāls par aušanu ar papīru. Uzdevumi piemēroti dažāda vecuma bērniem.

AUSANA_AR_PAPIRU.pdf

Skolotājas Silvijas Melnūdres veidotais materiāls par ūdensrozēm – kā uzzīmēt ūdensrozi. Uzdevuma izpildei nepieciešams – papīra lapa, akvareļkrasās vai krāsainie zīmuļi, vai akvareļzīmuļi. Uzdevumi piemēroti bērniem vecumā no 5.klases.

ūdensroze....pdf

Daces Brizauskas apkopotais materiāls par tauriņu tematiku – var zīmēt, līmēt, griezt un citādi darboties. Uzdevumi piemēroti dažāda vecuma bērniem. 

Tēma Tauriņi.pdf

Piedāvājam skolotājas Daces Brizauskas apkopoto materiālu par Lieldienu tematiku – var zīmēt zaķa portretu, līmēt, griezt un citādi darboties. Uzdevumi piemēroti dažāda vecuma bērniem.

VDMV_uzdevumi_Lieldienas.pdf