MĀKSLAS SKOLA

STUNDU SARAKSTS

Mācību stundu saraksts 2023./2024.m.g. 2.semestrim – skatīt šeit (saite). 

Stundu izmaiņām lūgums sekot līdzi E-klasē.

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA "VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA"

Maksa mēnesī noteikta 15.00 EUR. Tiek piemērota atlaide, ja no ģimenes skolā mācās vairāki bērni, kā arī ir citas Valmieras Pašvaldībā noteiktās atlaides. 

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 

MĀCĪBU PRIEKŠMETI

MĀCĪBU PRIEKŠMETU PEDAGOGI

INDRA CĀLĪTE

Gleznošana, Mākslas valodas pamati

INETA PEROVA

Arhitektūras pamati

SILVIJA MELNŪDRE

Zīmēšanas un gleznošanas pamati, Zīmēšana, Kompozīcija

ELĪZA JAUNZEME

Veidošana

KRISTĪNE ZEMĻICKA-BRĀLĒNA

Porcelāna apgleznošana

LAINE UZULĒNA

Datorgrafika, Kompozīcija

LĀSMA LOPATKO

Foto pamati, Kompozīcija, Animācija

VELTA RONE

Gleznošana, Kompozīcija, Mākslas valodas pamati

DACE BRIZAUSKA

Zīmēšana, Darbs materiālā, Keramika

KITIJA VĀPA

Datorgrafika, Animācija 

ANDRA GLOKA

Zīmēšanas un gleznošanas pamati

KLAŠU AUDZINĀTĀJAS (2023./2024.m.g.)

1.klases – Laine Uzulēna;

2.klases – Kitija Vāpa;

3.klases – Elīza Jaunzeme;

4.klases – Silvija Melnūdre;

5.klases – Velta Rone;

6.klases – Lāsma Lopatko;

7.klases – Dace Brizauska.