MĀKSLAS SKOLA

STUNDU SARAKSTS

Mācību stundu saraksts 2020./2021.m.g. 1.semestrim – skatīt šeit (saite).

Stundu izmaiņām lūgums sekot līdzi E-klasē.

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS "VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA"

 • Ievirzes 1. līdz 7.klase (programmas kods 20V 211 00 1). Programmu apgūst paralēli pamatizglītībai. Mācību ilgums septiņi gadi. Nodarbības notiek vairākas reizes nedēļā no plkst.15.30 (pēc stundām sākumskolā vai pamatskolā), pēc konkrētā mācību gada stundu saraksta. Izglītības programmas noslēgumā izglītojamie saņem Apliecību par profesionālās ievirzes programmas apguvi;

 • Ievirzes vidusskolas 1.-3.klase (programmas kods 30V 2110). Ar 2016.gada 1.septembri Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola piedāvā apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmu jauniešiem, kuri vidējo izglītību apgūst kādā no vidusskolām/ ģimnāzijām vai prof. vidusskolām/ tehnikumiem. Nodarbības notiek vairākas reizes nedēļā, no plkst.15.30 (pēc stundām vidusskolā, ģimnāzijā, tehnikumā), pēc konkrētā mācību gada stundu saraksta. Mācību ilgums trīs gadi. Noslēgumā izglītojamie saņem Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.

Maksa mēnesī noteikta 14.20 euro. No vecāku līdzfinansējuma maksas atbrīvo (saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.113) :

1. uz mācību gadu:

 • bērnus un jauniešus ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras pilsētā;

 • atsevišķos gadījumos, kuri tiek izskatīti skolas administrācijas sēdē un ir saskaņoto ar pašvaldību.

2. uz laiku, kad ir piešķirts konkrētais statuss:

 • trūcīgās ģimenes statusa ģimeņu bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras pilsētā.

3. uz konkrētu laiku:

 • ja audzēknis nav apmeklējis nodarbības pilnu mēnesi un iesniedzis ārsta izziņu vai vecāku rakstisku iesniegumu par attiecīgo laika posmu.

Atbrīvojumi no līdzfinansējuma maksas vecākiem stājas spēkā ar mēnesi, kurā vecāki skolas administrācijai iesnieguši iesniegumu un apliecinošus dokumentus par attiecīgo faktu, uz kura pamata iespējams saņemt atbrīvojumu.

UZŅEMŠANA

Audzēkņu uzņemšana 2020./2021.mācību gadam noslēgusies.

 • 1.klasē uzņem izglītojamos no 8 līdz 9 gadu vecuma (līdztekus mācībām vispārējās pamatizglītības 1. vai 2.klasē);

 • 1.vsk. klasē uzņem izglītojamos no 15 gadu vecuma (līdztekus mācībām vispārējās vai profesionālās izglītības programmās).


Jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Vecāku/ aizbildņu iesniegums, līgums (var aizpildīt uz vietas);

 • Medicīnas izziņa par izglītojamā veselības stāvokli;

 • Izglītojamā pases vai personas apliecības, vai dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

 • Foto 2 gb. 3 x 4cm.


IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Sīkāka informācija pa tālruni 64207372

IZSTĀDES UN NOTIKUMI

IZSTĀDE "ZĪMĒJUMS" VALMIERAS KULTŪRAS CENTRĀ

Izstādes darbi tapuši Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas profesionālās ievirzes audzēkņiem apgūstot mācību priekšmetu "Zīmēšana". Izstādē skatāmie darbi tapuši iedvesmojoties gan no mūsdienu mākslinieku, gan no klasiķu darbiem. Caur bērnu un jauniešu skatpunktu un interpretāciju varam saredzēt gan mūsdienu cilvēku pasaules uztveri, gan baudīt zīmēšanas tehniku sniegto dažādību.

Izstādē skatāmi 3. līdz 7.klases audzēkņu darbi. Pedagogi: Dace Arāja, Dace Brizauska, Ilze Ērgle-Vanaga, Diāna Kokorēviča, Silvija Melnūdre un Velta Rone.

Izstāde būs skatāma no 6.janvāra līdz 31.janvārim VKC foajē. Ieeja brīva.


Informāciju sagatavoja: Inese Andersone, direktores vietniece izglītības jomā

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

IZSTĀDES "VIRSMA. KLĀTBŪTNE" ATKLĀŠANA

Foto: Uģis Brālēns

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

"VIRSMA. KLĀTBŪTNE" SVĒTDIENA ŪDENSTORNĪ

Foto: Gita Dukure


MĀCĪBU PRIEKŠMETU PEDAGOGI

LĀSMA LOPATKO

māca Foto pamatus, Veidošanu, Animāciju, Darbs materiālā un Darbs materiālā – Foto pamatus

ILZE ĒRGLE-VANAGA

māca Zīmēšanas un gleznošanas pamatus, Zīmēšanu un Dizaina pamatus

DACE BRIZAUSKA

māca Zīmēšanas un gleznošanas pamatus, Kompozīciju un Darbs materiālā

LAILA BENTA

māca Zīmēšanu/ Gleznošanu

INESE ANDERSONE

māca Keramiku un Veidošanu

DACE ARĀJA

māca Gleznošanu un Kompozīciju

KRISTA JŪLIJA KREIŠMANE

māca Kompozīciju, Darbs materiālā – Datorgrafiku un Darbs materiālā

DIĀNA KOKOREVIČA

māca Zīmēšanu un gleznošanas pamatus

SILVIJA MELNŪDRE

māca Zīmēšanu, Kompozīciju un Zīmēšanas un gleznošanas pamatus

KRISTĪNE ZEMĻICKA-BRĀLĒNA

māca Darbs materiālā – Porcelānu un Darbs materiālā – Grafikas pamatus, Darbs materiālā un Kompozīciju

PĒTERIS ROZĪTIS

māca Dizaina pamatus un kompozīciju/ Datorgrafiku

INDRA CĀLĪTE

māca Mākslas valodas pamatus un Gleznošanu

VELTA RONE

māca Gleznošanu un Kompozīciju

MADARA BULA

māca Arhitektūras pamatus

OSKARS ROZENBLATS

māca Darbs materiālā – Metālu, Veidošanu, Dizaina pamatus un kompozīciju

SABĪNE PITURA

māca Mākslas valodas pamatus

KLAŠU AUDZINĀTĀJAS

1.klases – Silvija Melnūdre;

2.klases – Laila Benta;

3.klases – Lāsma Lopatko;

4.klases – Dace Brizauska;

5.klases – Ilze Ērgle-Vanaga;

6.klases – Sabīne Pitura;

7.klases – Inese Andersone;

1.–3.vsk. – Kristīne Zemļicka-Brālēna.

AUDZĒKŅU DARBI MĀCĪBU PRIEKŠMETOS

7.a klases audzēknes Annas Melderas Nobeiguma darbs mācību priekšmetā "Kompozīcija" (skolotāja Velta Rone). Darbs veidots tematā "Mana telpa".

A_Meldra_Nobeiguma_darbs_Kompozicija_2020.pdf

7.a klases audzēkņu – Paulas Rozītes un Dārtas Gartmanes Nobeiguma darbs mācību priekšmetā "Mākslas valodas pamati" (skolotāja Indra Cālīte). Darbs veidots tematā "Iedvesmotāji".

3.klases audzēkņa Gabriela Bogdāna veiktais darbs attālinātajā mācību procesā tematā kustības attēlojums.


Attalinatais_macibu_pr_VDMV_kustiba_GB_3kl.pdf

MĀCĪBU PRIEKŠMETS "DARBS MATERIĀLĀ" 1.KLASEI

Pie skolotājas Daces Brizauskas

MĀCĪBU PRIEKŠMETA "DARBS MATERIĀLĀ" 6. UN 7.KLAŠU AUDZĒKŅU DARBI DATORGRAFIKĀ

Pie skolotājas Kristas Jūlijas Kreišmanes

Visenta Kosolapova, 7.c klase

Greisa Geca, 7.klases absolvente

Elizabete Gorodko, 7.c klase Greisa Geca, 7.klases absolvente

Evelīna Marta Lamaka, 6.a klase

Lizete Leontīne Bērziņa, 7.b klase

Loreta Anna Ločmele, 6.a klase

Anna Meldera, 7.a klase

Rūta Brence, 6.a klase

Elizabete Gorodko, 7.c klase

Greisa Geca, 7.klases absolvente

Anna Meldera, 7.a klase

Ance Evelīna Buliņa, 7.c klase

Ance Evelīna Buliņa, 7.c klase

MĀCĪBU PRIEKŠMETA "DARBS MATERIĀLĀ" 6. UN 7.KLAŠU AUDZĒKŅU DARBI PORCELĀNA APGLEZNOŠANĀ UN GRAFIKĀ

Pie skolotājas Kristīnes Zemļickas-Brālēnas