PAR SKOLU

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (VDMV) ir akreditēta pašvaldības mākslas un dizaina izglītības iestāde, kas īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmas.

Profesionālā vidējā izglītība skolā tiek īstenota jau no 1992.gada un veidota uz Bērnu mākslas skolas bāzes, kas pastāv jau no 1976.gada. 2016.gadā skola svinēja 40 gadu jubileju. Līdz ar to gan programmas, gan metodikas ir tradīcijās balstītas un pārbaudītas, un mijas ar mūsdienu jauninājumiem un tehnoloģijām, jo sekojam līdzi tendencēm dizaina un mākslas nozarēs.

Skolā tiek īstenotas gan profesionālās ievirzes, gan profesionālās izglītības, gan interešu izglītības programmas.

Sadarbībā ar biedrību "Vidzemes mākslas izglītības attīstības centrs" tiek organizētas licencētas neformālās izglītības programmas kursi pieaugušajiem.

Izglītības iestādes darbības vadošā ideja ir – KVALITATĪVA MĀKSLAS UN DIZAINA IZGLĪTĪBA VISA MŪŽA GARUMĀ, bet mērķis – veidot izglītībai labvēlīgu vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina profesionālās vidējās izglītības standartos un programmās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās un normatīvajos aktos noteikto dizaina un mākslas nozares profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu.

Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība profesionālās izglītības programmu īstenošanai dizaina un mākslas nozarē, ar mērķi sagatavot izglītojamos darbam noteiktā profesijā, veicināt zināšanu un prasmju apguvi, attieksmju veidošanos, kas sekmē izglītojamā konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos.

KONTAKTI

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (VDMV)

Adrese: Purva iela 12, Valmiera, Valmieras novads, LV 4201

E-pasts: vdmv@valmiera.edu.lv

Facebook: @VDMVSKOLA

Instagram: @vdmvskola

SKOLAS REKVIZĪTI

Valmieras pilsētas pašvaldība-Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela - 2, Valmiera, LV 4201

Reģ.Nr. 90000043403

NMK Nr. LV 90000043403

Banka – SEB, Kods – UNLALV2X

Konta Nr. – LV94UNLA0018000142255

Piegādes adrese: Purva iela 12, Valmiera, LV 4201

INESE MĒTRIŅA

Direktore

Tālr.: 64207362

e-pasts: inese.metrina@valmiera.edu.lv vai vdmv@valmiera.edu.lv

Pieņemšanas laiks: Otrdienās no plkst.9.00 līdz 11.00 un ceturtdienās no plkst.15.00 līdz 18.00

DITA MELGALVE

Direktores vietniece izglītības jomā

Tālr.: 64207372

e-pasts: dita.melgalve@valmiera.edu.lv

Pieņemšanas laiks: Otrdienās no plkst.9.00 līdz 11.00

SANITA BUKAVA

Direktores vietniece izglītības jomā (metodiskajā darbā)

Tālr.: 64207372

e-pasts: sanita.bukava@valmiera.edu.lv

Pieņemšanas laiks: Otrdienās no plkst.9.00 līdz 11.00

INESE ANDERSONE

Direktores vietniece izglītības jomā (audzināšanas darbā)

Tālr.: 64207372 vai 20216721

e-pasts: inese.andersone@valmiera.edu.lv

Pieņemšanas laiks: Ceturtdienās no plkst.9.00 līdz 11.00

UĢIS ŠVALBE

Direktores vietnieks izglītības jomā

Tālr. 64207372

e-pasts: ugis.svalbe@valmiera.edu.lv

INGA ROKPELNE

Kultūras projektu vadītāja

Tālr. 64207362

e-pasts: inga.rokpelne@valmiera.edu.lv

SANTA ZARIŅA

Lietvedības sekretāre un bibliotekāre

Tālr. 64207362

e-pasts: santa.zarina@valmiera.edu.lv

IVETA MŪRNIECE

Sociālais pedagogs

Tālr. 26550352

e-pasts: iveta.murniece@valmiera.edu.lv

IVETA PURIŅA

Dienesta viesnīcas pedagoģe

e-pasts: iveta.purina@valmiera.edu.lv

SKOLAS DEŽURANTI

Liene Purmale, Vija Kārkliņa, Laima Lapiņa un Mārīte Kokorite

Tālr. 64207363


ALDIS BĒRZIŅŠ

Direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

Tālr. 64207363

e-pasts: aldis.berzins@valmiera.edu.lv

Pieņemšanas laiks: Pirmdienās no plkst.9.00 līdz 11.00

SKOLAS MĒRĶI UN UZDEVUMI 2020./2021.m.g.

Skaidri mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi (vērtēšana kā process) – VIENLĪDZĪBA;

Darbs ar kavējumiem – AUDZINĀŠANA (un projekts PUMPURS);

Pārbaudes darbu/patstāvīgo darbu skaidrs plāns audzēkņiem (darbu grafiks un vērtēšana) – AUDZĒKNIS;

Virzība uz kompetences centra izveidi (CE rezultāti, dalība konkursos, mācību darbu skatēs) – KVALITĀTE;

Jaunu izglītības programmu izstrāde (20V piecgadīgā, interešu izglītības programmas, mācību satura pilnveide dizaina programmās) – PIEEJAMĪBA;

Multimediju dizaina programmas mācību priekšmetu programmas – CAURVIJA;

Mācību prakšu organizācija vidusskolā – JĒGPILNĪBA;

Stundu vērošana/skolas pašvērtējums/pedagogu pašvērtējums – PAŠAPZIŅA UN SADARBĪBA;

Makerspace/tehnoloģiskās darbnīcas izveide – IZAUGSME;

Darba kārtības noteikumu ievērošana – SADARBĪBA;

Gatavošanās 2021. gada budžetam – PLĀNOŠANA;

Būt atpazīstamiem pilsētā, reģionā, valstī (reklāma, dalība, ieguldījums reģiona attīstībā) – MĒS ESAM LABĀKIE!

SKOLAS DIENESTA VIESNĪCA

Dienesta viesnīcā, atrodas skolas ēkas Purva ielā 12, Valmierā 5.stāvā. Izglītojamiem pieejama atpūtas telpa, virtuve, tualetes un dušas. Dienesta viesnīcā pieejams WiFi.

Pieteikties dienesta viesnīcai iespējams iesniedzot dokumentus skolā, kā arī līdz jaunā mācību gada sākumam.

Ikmēneša īres maksa ir 30.00 euro. Rēķins par īres maksu tiek piestādīts nākošā mēneša sākumā un apmaksa jāveic līdz 20.datumam. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un tiek nosūtīts uz īres līgumā norādīto e-pasta adresi.

Dienesta viesnīcā vieta tiek piešķirta:

 • Izglītojamam, kura deklarētā dzīvesvieta nav Valmierā;

 • Izglītojamam, kuram piešķirts maznodrošinātā statuss;

 • Var tikt izskatīti arī citi vietas dienesta viesnīcā piešķiršanas kritēriji.

Vietu dienesta viesnīcā var nepiešķirt vai atskaitīt no dienesta viesnīcā dzīvojošo skaita:

 • Ja iepriekšējā periodā ir bijuši dienesta viesnīcas kārtības noteikumu pārkāpumi;

 • Ja iepriekšējā periodā izglītojamais dienesta viesnīcu izmantojis mazāk nekā 50% no īres līgumā norādītā laika;

 • Ja izglītojamais kavē īres maksas veikšanu.

BIBLIOTĒKA

Bibliotēka pieejama apmeklētājiem no 8.00-12.00/13.00-17.00. Bibliotēka atrodas skolas 5.stāvā 503.kabinetā.

Skolas bibliotēkas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi

Skolas bibliotēkas darbības galvenais mērķis ir līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām.

Bibliotēkas darba organizācija

Valmieras Integrētās bibliotēkas kopkatalogs: https://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas kopkatalogs: https://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/48/home.aspx

Datubāze Letonika.lv ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, interneta pakalpojums, kura galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un vienuviet apkopojot digitālos resursus par Latviju. Datu bāzē ir gan brīvpieejas, gan abonētie resursi.

Datubāzi ir iespējams izmantot attālināti: https://www.letonika.lv/Login.aspx

Reģistrēšanās datubāzē notiek izmantojot E-klases paroli.

Bibliotēkas finansēšana

Skolas bibliotēkas darbību un attīstību finansē no Valmieras pilsētas pašvaldības līdzekļiem:

 • No izglītības iestādes budžeta līdzekļiem – bibliotēkas krājuma komplektēšana, tehniskais aprīkojums;

 • No IZM dotācijām – bibliotekāra atalgojums;

 • Skolas bibliotēkai ir tiesības saņemt ziedojumus un dāvinājumus iespieddarbu un citu dokumentu veidā, kas uzskaitāmi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

SKOLAS DOKUMENTĀCIJA

METODISKAIS DARBS

Metodiskais darbs skolā tiek organizēts saskaņā ar izglītības iestādes "Nodaļu un metodisko kopu nolikumu", kas pieejams tās lietvedībā. Tas tiek īstenots atbilstoši saistošajiem tiesību aktiem un profesionālās izglītības saturu reglamentējošiem pamatdokumentiem. Direktora vietnieks izglītības jomā (metodiskajā darbā) – metodiķis – piedalās izglītības procesa organizēšanā un nodrošina izglītības procesa metodisko vadību izglītības iestādē.

Skola, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, pilda metodiskā centra funkciju Vidzemes reģionā par profesionālās ievirzes izglītību mākslā. Skolā tiek organizēti semināri, profesionālās pilnveides kursi, kā arī profesionālās ievirzes izglītības Valsts konkursa 2. kārta.

PEDAGOGU IZSTRĀDĀTIE METODISKIE MATERIĀLI 2020/2021

Profesionālās vidējās izglītības programmas

 • Vizuālās mākslas skolotājas Ineses Andersones sagatavotā prezentācija 1. kursa audzēkņiem "Ievads plenēra praksē". Skatīt šeit

 • Vizuālās mākslas skolotājas Ineses Andersones sagatavota prezentācija "Vairāku ģeometrisku figūru savienošana". Skatīt šeit

 • Reklāmas nodaļas vadītājas Kristīnes Zemļickas - Brālēnas sagatavots metodiskais materiāls "Grafika/Kompozīcija. Portrets" mācību priekšmetos dizaina pamati un kompozīcija. Skatīt šeit

 • Reklāmas un Multimediju dizaina nodaļas vadītājas Karīnas Vītiņas izstrādātā metodika, kā, izmantojot dažādas maņas, izzināt, dokumentēt izjūtas u.tml., lai vēlāk attīstītu dažādas projektu idejas. Prezentāciju par metodi un mūsu pieredzi skat.šeit.

 • Metodiskās nodarbības Valmieras sākumskolas skolotājām – vadīja VDMV Reklāmas un Multimediju dizaina nodaļas vadītāja Karīna Vītiņa un mākslas projektu vadītāja Laine Uzulēna. Foto no nodarbībām – Laine. Karīnas prezentācija par dizaina metodēm skatāma šeit.

 • Inese Mētriņa, Metodiskie ieteikumi "Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas darba izstrāde 2020./2021." Skatīt šeit

 • Skolotājas Ineses Andersones sagatavota prezentācija audzēkņiem "Palīdzība krīzes situācijā". Skatīt šeit

 • Pedagogs Zigmunds Kazanovskis (māca Tehnisko grafiku un Datorgrafiku) iesaka izmantot interaktīvos materiālus par tehnisko grafiku – https://liggd.lt/diad-tools/lv/learningMaterialsLV . Jāpiebilst, ka resurss ir brīvi pieejams jebkuram lietotājam un tā saturs ir lietojams kā pašizglītības un informatīvais līdzeklis.

PROJEKTI

No 2020.gada 15. līdz 17.oktobrim Latvijas Erasmus+ projektu īstenotāji jau otro gadu piedalās Eiropas mēroga iniciatīvā “Erasmus dienas, organizējot dažādus pasākumus, kuru pamatideja ir dalīties ar gūto pieredzi un iespaidiem. Pasākumu kartē reģistrēti vairāk nekā 70 pasākumi dažādās Latvijas pilsētās un novados, starp kuriem arī pasākums Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskolā.

“Erasmus dienas” ir Francijas nacionālās Erasmus+ aģentūras iniciatīva, kuru atbalsta Eiropas Komisija. Pasākumus “Erasmus dienu” laikā var īstenot ikviens Erasmus+ projektu īstenotājs. Karte, kurā redzami visi iniciatīvā notiekošie pasākumi Eiropā un sīkāka informācija par tiem, ir pieejama šeit: https://www.erasmusdays.eu/.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina Erasmus+ programmas ieviešanu.

Informāciju sagatavoja: VDMV angļu valodas skolotāja Evija Kokorite

Fotogrāfijā angļu valodas skolotāja Evija Kokorite ar 1.kura Multimediju dizaina grupu

PuMPuRS "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Kopš 2019. gada 1. septembra Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā tiek realizēts Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz profesionālo vidusskolu.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp Valmieras novada pašvaldību, vidusskolu, pedagogiem, atbalsta personālu un vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus “identificētu” jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Projekts tiks īstenots līdz 2023.gada 31.decembrim. Projekta mērķa grupa ir profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4.kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību, un valsts profesionālās izglītības iestādi.

Ar Valmieras novada pašvaldības starpniecību tiek nodrošināts individuālais atbalsts izglītojamiem, kuri varētu pārtraukt mācības finanšu resursu trūkuma dēļ, piemēram, tiek kompensēti izdevumi par transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu. 2021./2022. mācību gada 1. semestrī tika sniegts finanšu atbalsts Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā 8 izglītojamajiem, savukārt 2.semestrī 16 izglītojamajiem.

Tiek sniegtas pedagoga individuālās konsultācijas mācībās (matemātikā, angļu valodā u.c.) izglītojamajiem. 2021./2022. mācību gada 1.semestrī saņēma individuālās konsultācijas 11 izglītojamie un 2.semestrī 9 izglītojamie.


Ko iegūst izglītojamie?

Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai:

 • pedagogu individuālās konsultācijas;

 • atbalsta personāla konsultatīvo atbalstu (psihologs, sociālais pedagogs);

 • sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas;

 • naktsmītņu izdevumu kompensācijas;

 • ēdināšanas izdevumu kompensācijas.

Ko iegūst pedagogi?

 • iespēju un resursus individuāli strādāt ar izglītojamajiem, kuriem tas nepieciešams;

 • profesionālās kompetences pilnveidi;

 • seminārus;

 • metodiskos atbalsta līdzekļus;

 • sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku identificēšanai un novēršanai.

Projekta koordinatore izglītības iestādē:

Evita Eglīte
406.kab., evita.eglite@valmiera.edu.lv

Vairāk info: www.pumpurs.lv
http://www.pumpurs.lv/lv/klase
http://www.pumpurs.lv/lv/jaunumi

Ko iegūst izglītojamie?

Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai: pedagogu un atbalsta personāla konsultācijas/konsultatīvo atbalstu (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);

 • sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas;

 • naktsmītņu izdevumu kompensācijas;

 • ēdināšanas izdevumu kompensācijas;

 • individuālo mācību līdzekļu iegādes izdevumu kompensācijas;

 • individuālās lietošanas priekšmetu iegādes izdevumu kompensācijas;

 • speciālā transporta izdevumu kompensācijas;

 • iespēju iesaistīties Jauniešu NVO projektos pašvaldībās.


Ko iegūst pedagogi?

 • iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams;

 • profesionālās kompetences pilnveidi;

 • seminārus;

 • supervīzijas;

 • darbnīcas;

 • konferences;

 • metodiskos atbalsta līdzekļus;

 • sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku identificēšanai un novēršanai.


Projekta kontaktpersona izglītības iestādē:

Laine Uzulēna, laine.uzulena@valmiera.edu.lv

Vairāk info: http://pumpurs.lv/

PuMPuRS Jauniešu iniciatīvas projekts "Kustībā ir spēks, spēks ir sevī"

Biedrība “Vidzemes mākslas izglītības attīstības centrs” sadarbībā ar Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolu realizēs Jauniešu iniciatīvas projektu “Kustībā ir spēks, spēks ir sevī” laikā no 01.08.2020. līdz 21.05.2021.

Projekta mērķis ir palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. Ar projekta palīdzību iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Plānotas vairākas aktivitātes projekta ”Kustībā ir spēks, spēks ir sevī” ietvaros:

1.Komandu uzdevumi kā grupas saliedēšanas aktivitātes, ar kuru palīdzību tiek saliedēta dalībnieku grupa un veidota kopības sajūta;

2. Peldēšanas apmācības, kas ļaus apgūt jaunas prasmes un stiprināt veselību;

3. Pelbaseina un pirts apmeklējums, kas uzlabos veselības stāvokli un koncentrēšanās spējas;

4. Darba grupas sanāksmes, kurās pārrunā, pieraksta aktivitāšu plānus un nepieciešamās instruktāžas, kurās attīsta līdzdalības prasmes pilnveidošanu;

5. Jogas nodarbības un pieredzes apmaiņas tējas pēcpusdienas kā pašizziņas un motivācijas attīstīšanas aktivitātes;

6. Pārgājieni dabā kā āra dzīves aktivitātes un piedzīvojumu izglītība.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Programma "Latvijas skolas soma"

Skolā tiek īstenota arī programma „Latvijas skolas soma”, kas ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.

„Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Citi projekti

Skola, protams, piedalās dažādos projektu konkursos. Šobrīd, 2019.gada nogalē, noslēgušies divi projekti: Pirmais bija Vidzemes plānošanas reģiona, Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīts Vidzemes kultūrprogrammas projekts dizains kvadrātā. Šī projekta aktivitāšu mērķis bija spēcināt skolā apgūstamo izglītību. Dizains pats par sevi ir skolā apgūstamais, savukārt kvadrātā bija projekta aktivitātes – nodarbības ar dizaina un mākslas profesionāļiem, kuri izglītību papildināja, spēcināja. Piesaistītie profesionāļi bija Aleksejs Naumovs (gleznotājs/ mākslas pedagogs/ LMA gleznošanas katedras profesors), Liene Jākobsone (LMA pasniedzēja/ pētniece/ vada dizaina un arhitektūras studiju "Sampling"), Maija Rozenfelde (LMA Funkcionālā dizaina katedras vadītāja/ docente/ praktizējoša nozares profesionāle) un Valters Jonāts (reklāmas aģentūras SIA "McCann Rīga" radošais direktors un līdzīpašnieks).

Otrs projekts bija Valsts kultūrkapitāla fonda un Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstīts materiālās tehnikas bāzes projekts skolas sietspiedes darbnīcas pilnveidošanai: 2019.gada izskaņā no Čehijas saņēmām sietspiedes galdu, kas sekmē sietu ērtāku drukāšanu tos piestiprinot pie speciāla galda, kam ir vakuuma fiksācija un karuseli tekstila u.c. materiālu četru toņu apdrukai, tas nodrošina precizitāti un veiktspēju. Šo mums izdevies īstenot pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam projektam “VDMV sietspiedes materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana”. Arī ar pašvaldības atbalstu esam izveidojuši kabīni sietu skalošanai, gaismošanai, iegādājušies papildu aprīkojumu un pielāgojuši telpu. Nākamā gada sākumā šī darbnīca, sadarbojoties ar Valmieras Attīstības aģentūru, tiks pilnveidota vēl ar citām tehnoloģijām. Jau šobrīd audzēkņi paguvuši izmēģināt jaunās darbnīcas iespējas gan radot produktus “VDMV MARKA”, gan interjera nodaļas audzēkņi uzdrukājuši sev uz krekliņiem nodaļas atpazīstamības grafiku. Tādējādi gan veicinot saliedētību nodaļā, gan apgūstot jaunas iemaņas darbā ar sietspiedi.

SKOLAS SADARBĪBAS PARTNERI UN ATBALSTĪTĀJI