PAR SKOLU

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (VDMV) ir akreditēta pašvaldības mākslas un dizaina izglītības iestāde, kas īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmas. 

Profesionālā vidējā izglītība skolā tiek īstenota jau no 1992.gada un veidota uz Bērnu mākslas skolas bāzes, kas pastāv jau no 1976.gada. 2016.gadā skola svinēja 40 gadu jubileju. Līdz ar to gan programmas, gan metodikas ir tradīcijās balstītas un pārbaudītas, un mijas ar mūsdienu jauninājumiem un tehnoloģijām, jo sekojam līdzi tendencēm dizaina un mākslas nozarēs. 

Skolā tiek īstenotas gan profesionālās ievirzes, gan profesionālās izglītības, gan interešu izglītības programmas. 

Sadarbībā ar biedrību "Vidzemes mākslas izglītības attīstības centrs" tiek organizētas licencētas neformālās izglītības programmas kursi pieaugušajiem.

Izglītības iestādes darbības vadošā ideja ir – KVALITATĪVA MĀKSLAS UN DIZAINA IZGLĪTĪBA VISA MŪŽA GARUMĀ, bet mērķis – veidot izglītībai labvēlīgu vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina profesionālās vidējās izglītības standartos un programmās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās un normatīvajos aktos noteikto dizaina un mākslas nozares profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu.

Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība profesionālās izglītības programmu īstenošanai dizaina un mākslas nozarē, ar mērķi sagatavot izglītojamos darbam noteiktā profesijā, veicināt zināšanu un prasmju apguvi, attieksmju veidošanos, kas sekmē izglītojamā konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos.

KONTAKTI

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (VDMV)

Adrese: Purva iela 12, Valmiera, Valmieras novads,  LV-4201

E-pasts: vdmv@valmiera.edu.lv

Facebook: @VDMVSKOLA

Instagram: @vdmvskola

SKOLAS REKVIZĪTI

Valmieras novada pašvaldība-Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela - 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Reģ.Nr. 90000043403

NMK Nr. LV 90000043403

Banka – SEB, Kods – UNLALV2X

Konta Nr. – LV94UNLA0018000142255

Piegādes adrese: Purva iela 12, Valmiera, Valmieras novads, L-4201

MĀRTIŅŠ PUNDURS

Direktors

Tālr. 64207362

 e-pasts: martins.pundurs@valmiera.edu.lv

INESE ANDERSONE

Direktora vietniece izglītības jomā (audzināšanas darbā)

Tālr. 64207372 vai 20216721

e-pasts: inese.andersone@valmiera.edu.lv

Pieņemšanas laiks: Ceturtdienās no plkst.9.00 līdz 11.00

INETA MARTINSONE

Metodiķe

Tālr. 64207372

e-pasts: ineta.martinsone@valmiera.edu.lv

NATĀLIJA FRUNZA

Lietvede un bibliotekāre

Tālr. 64207362

e-pasts: natalija.frunza@valmiera.edu.lv

DAIGA ADAMSONE

Lietvede

Tālr. 64207362

e-pasts: daiga.adamsone@valmiera.edu.lv

ANDRA GLOKA

Projektu vadītāja

Tālr. 64207362

e-pasts: andra.gloka@valmiera.edu.lv

 INETA IVĀNA

Karjeras konsultante

e-pasts: ineta.ivana@valmiera.edu.lv

Tālr. 29124737

Konsultāciju laiki: 

otrdienās 09.00 - 17.00

trešdienās 11.00 - 19.00

ceturtdienās - attālināti.

 ALDIS BĒRZIŅŠ

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 

Tālr.  64207363

e-pasts: aldis.berzins@valmiera.edu.lv

Pieņemšanas laiks: Pirmdienās no plkst.9.00 līdz 11.00

IVETA PURIŅA

Dienesta viesnīcas pedagoģe

e-pasts: iveta.purina@valmiera.edu.lv

SKOLAS DEŽURANTI

Liene Purmale, Mārīte Kokorite, Kristīne Rullere

Tālr. 64207363


SKOLAS MĒRĶI UN UZDEVUMI 2022./2023.m.g.

Skaidri mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi (vērtēšana kā process) – VIENLĪDZĪBA;

Darbs ar kavējumiem – AUDZINĀŠANA (un projekts PUMPURS);

Pārbaudes darbu/patstāvīgo darbu skaidrs plāns audzēkņiem (darbu grafiks un vērtēšana) – AUDZĒKNIS;

Virzība uz kompetences centra izveidi (CE rezultāti, dalība konkursos, mācību darbu skatēs) – KVALITĀTE;

Jaunu izglītības programmu izstrāde (20V piecgadīgā, interešu izglītības programmas, mācību satura pilnveide dizaina programmās) – PIEEJAMĪBA;

Multimediju dizaina programmas mācību priekšmetu programmas – CAURVIJA;

Mācību prakšu organizācija vidusskolā – JĒGPILNĪBA;

Stundu vērošana/skolas pašvērtējums/pedagogu pašvērtējums – PAŠAPZIŅA UN SADARBĪBA;

Makerspace/tehnoloģiskās darbnīcas izveide – IZAUGSME;

Darba kārtības noteikumu ievērošana – SADARBĪBA;

Gatavošanās 2023. gada budžetam – PLĀNOŠANA;

Būt atpazīstamiem pilsētā, reģionā, valstī (reklāma, dalība, ieguldījums reģiona attīstībā) – MĒS ESAM LABĀKIE!

IZSTĀDES UN SASNIEGUMI KONKURSOS

21.09.2022. / Foto izstāde “Maģistrāle PĻAVA” festivālā Greenfest’22 Valmiermuižā

Sestdien, 17.septembrī Valmiermuižas alus darītavā norisinājās zaļā dzīvesveida festivāls Greenfest’22, kurā piedalījās arī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola ar foto izstādi, kas tapusi projekta “Maģistrāle PĻAVA” ietvaros. Savas fotogrāfijas plašākai sabiedrībai prezentēja Alise Zālīte un Gita Sprince.

“Maģistrāle PĻAVA” ir Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas radīts projekts, kur kultivētu pļavu pakāpeniski iecerēts attīstīt par dabisku pļavu, vienlaikus piedāvājot to kā vides un cilvēka mijiedarbības mācību vidi, vietu, kur konfrontēt sevi ar dabiskas un mākslīgi veidotas vides atšķirībām, dabiskās pļavas daudzveidību pret kultivēta zāliena vienveidību.

Informāciju sagatavoja: izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

15.09.2022. VĒL VARI PAGŪT APMEKLĒT VDMV LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS IZSTĀDI "MĪTISKIE STĀSTI"

Šā gada 2. septembrī tika atklāta Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas (VDMV) laikmetīgās mākslas izstāde “MĪTISKIE STĀSTI”, kas būs apskatāma līdz 2. oktobrim. Izstādē aplūkojami VDMV profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” absolventu – Beatrises Biezbārdes, Samantas Esteres Deičmanes, Elizabetes Podnieces, Anetes Zēģeles, Natana Mosakovska, Rebekas Esteres Bērziņas, Martas Danielas Misikas, Gunas Ābeles, Danielas Kaužēnas, Katrīnas Vagares, Annas Baranovas, Ketijas Paulas Cinbergas, Margaritas Kamzolas, Elizabetes Alises Tīlenas, Līgas Žirnes, Luīzes Annas Eglītes, Annas Kristiānas Ķikutes, Annas Kristiānas Ļesņikovas, Sandijas Rumbas un Justīnes Viļumsones - noslēguma darbi. Neatkarīgi no tā, kādā tehnikā darbi radīti – zīmēti, gleznoti, izmantota grafika vai instalācijas, tiem visiem pamatā ir viens stāsts – mītiskais stāsts. Kādam no audzēkņiem dziļi personisks, turpretim, citam – pavisam globāls, bet visus darbus vienojošais ir audzēkņu nesavtīgais un ieinteresētais ieguldījums darba tapšanā pusgada garumā.

Izsakām lielu pateicību noslēgumu darbu vadītājām – Indrai Cālītei, Silvijai Melnūdrei, Veltai Ronei un Signei Krumholcei gan par atbalsta sniegšanu audzēkņiem darbu tapšanas laikā, gan laiku, kas veltīts izstādes ierīkošanā.

VDMV direktora vietniece Sanita Bukava


SKOLAS DIENESTA VIESNĪCA

Dienesta viesnīcā atrodas Jāņa Enkmaņa ielā 14, Valmierā. Izglītojamiem pieejama atpūtas telpa, virtuve, tualetes un dušas. Dienesta viesnīcā pieejams WiFi.

Pieteikties dienesta viesnīcai iespējams, iesniedzot dokumentus skolā, kā arī līdz jaunā mācību gada sākumam.

Ikmēneša īres maksa ir 30.00 euro.  Rēķins par īres maksu tiek piestādīts nākošā mēneša sākumā un apmaksa jāveic līdz 20.datumam. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un  tiek nosūtīts uz īres līgumā norādīto e-pasta adresi.

Dienesta viesnīcā vieta tiek piešķirta:

Vietu dienesta viesnīcā var nepiešķirt vai atskaitīt no dienesta viesnīcā dzīvojošo skaita:

BIBLIOTĒKA

Bibliotēka pieejama apmeklētājiem no 8.00-12.00/13.00-17.00. Bibliotēka atrodas skolas 5.stāvā 503.kabinetā.

Skolas bibliotēkas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi

Skolas bibliotēkas darbības galvenais mērķis ir līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām.

Bibliotēkas darba organizācija

Valmieras Integrētās bibliotēkas kopkatalogs: https://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas kopkatalogs: https://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/48/home.aspx

Datubāze Letonika.lv ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, interneta pakalpojums, kura galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un vienuviet apkopojot digitālos resursus par Latviju. Datu bāzē ir gan brīvpieejas, gan abonētie resursi.

Datubāzi ir iespējams izmantot attālināti: https://www.letonika.lv/Login.aspx

Reģistrēšanās datubāzē notiek izmantojot E-klases paroli.

Bibliotēkas finansēšana

Skolas bibliotēkas darbību un attīstību finansē no Valmieras pilsētas pašvaldības līdzekļiem:

SKOLAS DOKUMENTĀCIJA 

METODISKAIS DARBS

Metodiskais darbs skolā tiek organizēts saskaņā ar izglītības iestādes "Nodaļu un metodisko kopu nolikumu", kas pieejams tās lietvedībā. Tas tiek īstenots atbilstoši saistošajiem tiesību aktiem un profesionālās izglītības saturu reglamentējošiem pamatdokumentiem. Direktora vietnieks izglītības jomā (metodiskajā darbā) – metodiķis – piedalās izglītības procesa organizēšanā un nodrošina izglītības procesa metodisko vadību izglītības iestādē.

Skola, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, pilda metodiskā centra funkciju Vidzemes reģionā par profesionālās ievirzes izglītību mākslā. Skolā tiek organizēti semināri, profesionālās pilnveides kursi, kā arī profesionālās ievirzes izglītības Valsts konkursa 2. kārta.

METODISKĀ DARBA PRIORITĀTES 2023./2024.M.G.

PEDAGOGU IZSTRĀDĀTIE METODISKIE MATERIĀLI 2022/2023

Profesionālās vidējās izglītības programmas

Profesionālās ievirzes izglītības programma "Vizuāli plastiskā māksla"

PEDAGOGU IZSTRĀDĀTIE METODISKIE MATERIĀLI 2020/2021

Profesionālās vidējās izglītības programmas

PROJEKTI

23.09.2022. / ES ERASMUS+ PROGRAMMAS JAUNIEŠU SEKTORA PARTNERĪBAS PROJEKTS "MENTAL HEALTH" ZAGREBĀ, HORVĀTIJĀ

Augusta beigās 10 meitenes no VDMV ar skolotājām Eviju Kokoriti un Signi Krumholci devās ERASMUS+ projektā uz Zagrebu, Horvātiju. Projekta tēma bija mentālā veselība, kas nešaubīgi jau bija uzrunājusi mūs visas. Mentālās veselības tēma ir pastiprināti popularizējusies, taču sabiedrības vidū trūkst konkrētas izpratnes un definētu skaidrojumu par to, ko tad īsti nozīmē mentālās veselības kopšana, kā palīdzēt saviem apkārtējiem, kam tas ikdienā sagādā grūtības, un, protams, kā rīkoties pašam, attiecībā uz sevi. Projektā runājām par mentālo slimību veidiem, dalījāmies savā pieredzē, izpaudām savu viedokli, kā iespējams rīkoties dažādās situācijās, diskutējām, izanalizējām dažādus argumentus un veicām citas ar tēmu saistītas aktivitātes. Brīvajā laikā neaizmirsām kārtīgi aplūkot pilsētu, jo, kā izrādījās, dzīvojām pašā Zagrebas centrā. Prieks par vēl vienu aizvadītu projektu, kurā spēts attīstīt savas angļu valodas, publiskās runāšanas un sociālās prasmes. Tā kā mums izdevās gan ar savām sadarbības, gan svešvalodu, gan personiskajām īpašībām radīt pozitīvu uz sadarbību orientētu skolas tēlu, Horvātu skola jau ir izteikusi jaunu sadarbības iespēju, izmantojot Erasmus+ programmu. Ļoti ceram turpināt sadarboties un jau drīz satikt savus jaunos  draugus Horvātijā!

Projekta dalībvalstis: Turcija, Horvātija un VDMV studentes kā Latvijas pārstāves.

Projekta darba un saziņas valoda: angļu

Informāciju sagatavoja: projekta dalībniece Dārta Kancēviča

08.05.2021. / UZSĀK VIDES MĀKSLAS DARBA "MAĢISTRĀLE PĻAVA" IZVEIDI

Valmiera kā viena no dalībpilsētām šogad ir iesaistījusies GreenFest'21 Mākslas festivālā – mākslas un vides mijiedarbībā balstītā notikumā, kā laikā no maija līdz oktobrim Valmierā, Cēsīs, Siguldā un Gaujas Nacionālā parka perifērijās tiks radīti vides mākslas objekti landart formā. Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (VDMV) piesaka dalību festivālā ar projektu “Maģistrāle PĻAVA”, kā izveide tiek uzsākta piektdien, 7.maijā.

Mākslas festivāla laikā, veidojot vides mākslas objektus, zinātniski radošā komanda izskata dažādu dzīvotņu izzušanas problemātiku. Tas ir tiešs videi nedraudzīgas saimniekošanas rezultāts, norādot uz sekām ilgtermiņā. Šī gada festivāla tēma ir “Kad bites no planētas pazudīs pavisam, cilvēkam paliks tikai četri gadi, ko izdzīvot” (Moriss Meterlinks).

Projekta "Maģistrāle PĻAVA" laikā Valmierā tiks veidota dabiskā pļava, vairojot un stiprinot pilsētā sastopamo augu un dzīvnieku bioloģisko daudzveidību. VDMV iecerējusi dabiskajā pļavā izpļaut noteiktas kontūras – celiņus un/vai laukumus –, kur apmeklētājiem iespējams vērot dabiskās un mākslīgi veidotās vides atšķirības. Tādējādi uzmanība tiks vērsta uz dabiskās pļavas daudzveidību pret kultivētā zāliena vienveidību. Objektu laika gaitā līdz GreenFest’21 Mākslas festivāla beigām oktobrī paredzēts pakāpeniski papildināt ar vizuālā herbārija attēliem, nosaukumiem latviešu un latīņu valodās un aprakstiem – dabas studiju zīmējumiem, kurus mākslas skolas audzēkņi radīs plenēra laikā. Tāpat arī tiks piesaistīti nozaru speciālisti un organizēti izglītojoši pasākumi pļavā. Objektā paredzēta arī privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA audzēkņu veidotas bišu un kukaiņu mājiņas uzstādīšana, sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu plānota objekta iemūžināšana ar dronu, citu sadarbības partneru un iedzīvotāju iesaiste.

Vides mākslas darbs “Maģistrāle PĻAVA” atradīsies Dīvaliņa pļavās Valmierā. Tā ir ar plašiem, ik gadu pļautiem, bet ne mērķtiecīgi veidotiem zālājiem klāta teritorija, kur pļavas zaļajā zonā krustojas cilvēku iestaigātas mazās maģistrāles. “Maģistrāle PĻAVA” tiks veidota tuvāk Lucas un Palejas ielām esošajā Dīvaliņa pļavu zonā. Teritorijā tiks izpļauts papildu maģistrāles raksts, veidojot pļavas un pilsētas mijiedarbību, rosinot asociācijas ar urbanizācijas elementiem – ceļi, maģistrāles, artērijas. Šādā veidā pilsētas iedzīvotāji un viesi aicināti novērtēt Latvijas dabas mantojumu – dabiskās pļavas, kas bagātas ar ārstnieciskām, kā arī šobrīd jau apdraudētām augu sugām.

“”Maģistrāle PĻAVA” būs vienlaikus mācību vide arī visiem tās apmeklētājiem – vai un kā spēsim šādu dabas bagātību veidot un saglabāt tepat mums līdzās. Tā būs dabas un cilvēka mijiedarbība, kur katrs būsim aicināti paviesoties, baudīt un mācīties, taču arī saudzēt un arvien vairāk iestāties par šādu dabas bagātību saglabāšanu un vairošanu,” par “Maģistrāli PĻAVA” stāsta VDMV direktore Inese Mētriņa. Pļava sāks ziedēt jau šajā vasarā, bet nākamajā gadā krāšņo ziedu būs vēl vairāk, jo augu atjaunošanai un augšanai nepieciešams ilgāks periods.  

Līga Bieziņa

Valmieras pilsētas pašvaldības

Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas

sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā

No 2020. gada 15. līdz 17.oktobrim Latvijas Erasmus+ projektu īstenotāji jau otro gadu piedalās Eiropas mēroga iniciatīvā “Erasmus dienas, organizējot dažādus pasākumus, kuru pamatideja ir dalīties ar gūto pieredzi un iespaidiem. Pasākumu kartē reģistrēti vairāk nekā 70 pasākumi dažādās Latvijas pilsētās un novados, starp kuriem arī pasākums Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskolā.

“Erasmus dienas” ir Francijas nacionālās Erasmus+ aģentūras iniciatīva, kuru atbalsta Eiropas Komisija. Pasākumus “Erasmus dienu” laikā var īstenot ikviens Erasmus+ projektu īstenotājs. Karte, kurā redzami visi iniciatīvā notiekošie pasākumi Eiropā un sīkāka informācija par tiem, ir pieejama šeit: https://www.erasmusdays.eu/.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par Eiropas Savienības  Erasmus+ programmas īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina Erasmus+ programmas ieviešanu.

Informāciju sagatavoja: VDMV angļu valodas skolotāja Evija Kokorite 

Fotogrāfijā angļu valodas skolotāja Evija Kokorite ar 1.kura Multimediju dizaina grupu

PuMPuRS "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Kopš 2019. gada 1. septembra Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā tiek realizēts Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz profesionālo vidusskolu.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp Valmieras novada pašvaldību, vidusskolu, pedagogiem, atbalsta personālu un vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus “identificētu” jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Projekts tiks īstenots līdz 2023.gada 31.decembrim. Projekta mērķa grupa ir profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4.kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību, un valsts profesionālās izglītības iestādi.

Ar Valmieras novada pašvaldības starpniecību tiek nodrošināts individuālais atbalsts izglītojamiem, kuri varētu pārtraukt mācības finanšu resursu trūkuma dēļ, piemēram, tiek kompensēti izdevumi par transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu. 2021./2022. mācību gada 1. semestrī tika sniegts finanšu atbalsts Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā 8 izglītojamajiem, savukārt 2.semestrī 16 izglītojamajiem.

Tiek sniegtas pedagoga individuālās konsultācijas mācībās (matemātikā, angļu valodā u.c.) izglītojamajiem. 2021./2022. mācību gada 1.semestrī saņēma individuālās konsultācijas  11 izglītojamie un 2.semestrī 9 izglītojamie.


Ko iegūst izglītojamie?

Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai:

Ko iegūst pedagogi?

Projekta koordinatore izglītības iestādē: 

Evita Eglīte
406.kab., evita.eglite@valmiera.edu.lv

Vairāk info: www.pumpurs.lv
http://www.pumpurs.lv/lv/klase
http://www.pumpurs.lv/lv/jaunumi

Ko iegūst izglītojamie?

Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai: pedagogu un atbalsta personāla konsultācijas/konsultatīvo atbalstu (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);


Ko iegūst pedagogi?


Projekta kontaktpersona izglītības iestādē: 

Laine Uzulēna, laine.uzulena@valmiera.edu.lv

Vairāk info: http://pumpurs.lv/

PuMPuRS Jauniešu iniciatīvas projekts "Kustībā ir spēks, spēks ir sevī"

Biedrība “Vidzemes mākslas izglītības attīstības centrs” sadarbībā ar Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolu realizēs Jauniešu iniciatīvas projektu “Kustībā ir spēks, spēks ir sevī” laikā no 01.08.2020. līdz 21.05.2021.

Projekta mērķis ir palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. Ar projekta palīdzību iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Plānotas vairākas aktivitātes projekta ”Kustībā ir spēks, spēks ir sevī” ietvaros:

1.Komandu uzdevumi kā grupas saliedēšanas aktivitātes, ar kuru palīdzību tiek saliedēta dalībnieku grupa un veidota kopības sajūta;

2. Peldēšanas apmācības, kas ļaus apgūt jaunas prasmes un stiprināt veselību;

3. Pelbaseina un pirts apmeklējums, kas uzlabos veselības stāvokli un koncentrēšanās spējas;

4. Darba grupas sanāksmes, kurās pārrunā, pieraksta aktivitāšu plānus un nepieciešamās instruktāžas, kurās attīsta līdzdalības prasmes pilnveidošanu;

5. Jogas nodarbības un pieredzes apmaiņas tējas pēcpusdienas kā pašizziņas un motivācijas attīstīšanas aktivitātes;

6. Pārgājieni dabā kā āra dzīves aktivitātes un piedzīvojumu izglītība.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Programma "Latvijas skolas soma"

Skolā tiek īstenota arī programma „Latvijas skolas soma”, kas ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas. 

„Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Citi projekti

Skola, protams, piedalās dažādos projektu konkursos. Šobrīd, 2019.gada nogalē, noslēgušies divi projekti: Pirmais bija Vidzemes plānošanas reģiona, Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīts Vidzemes kultūrprogrammas projekts dizains kvadrātā. Šī projekta aktivitāšu mērķis bija spēcināt skolā apgūstamo izglītību. Dizains pats par sevi ir skolā apgūstamais, savukārt kvadrātā bija projekta aktivitātes – nodarbības ar dizaina un mākslas profesionāļiem, kuri izglītību papildināja, spēcināja. Piesaistītie profesionāļi bija Aleksejs Naumovs (gleznotājs/ mākslas pedagogs/ LMA gleznošanas katedras profesors), Liene Jākobsone (LMA pasniedzēja/ pētniece/ vada dizaina un arhitektūras studiju "Sampling"), Maija Rozenfelde (LMA Funkcionālā dizaina katedras vadītāja/ docente/ praktizējoša nozares profesionāle) un Valters Jonāts (reklāmas aģentūras SIA "McCann Rīga" radošais direktors un līdzīpašnieks). 

Otrs projekts bija Valsts kultūrkapitāla fonda un Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstīts materiālās tehnikas bāzes projekts skolas sietspiedes darbnīcas pilnveidošanai: 2019.gada izskaņā no Čehijas saņēmām sietspiedes galdu, kas sekmē sietu ērtāku drukāšanu tos piestiprinot pie speciāla galda, kam ir vakuuma fiksācija un karuseli tekstila u.c. materiālu četru toņu apdrukai, tas nodrošina precizitāti un veiktspēju. Šo mums izdevies īstenot pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam projektam “VDMV sietspiedes materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana”. Arī ar pašvaldības atbalstu esam izveidojuši kabīni sietu skalošanai, gaismošanai, iegādājušies papildu aprīkojumu un pielāgojuši telpu. Nākamā gada sākumā šī darbnīca, sadarbojoties ar Valmieras Attīstības aģentūru, tiks pilnveidota vēl ar citām tehnoloģijām. Jau šobrīd audzēkņi paguvuši izmēģināt jaunās darbnīcas iespējas gan radot produktus “VDMV MARKA”, gan interjera nodaļas audzēkņi uzdrukājuši sev uz krekliņiem nodaļas atpazīstamības grafiku. Tādējādi gan veicinot saliedētību nodaļā, gan apgūstot jaunas iemaņas darbā ar sietspiedi.

SKOLAS SADARBĪBAS PARTNERI UN ATBALSTĪTĀJI