DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA

STUNDU SARAKSTS

Mācību stundu saraksts 2021./2022.m.g. 2.semestrim – skatīt šeit.

STUNDU IZMAIŅAS

STUNDU IZMAIŅAS skatīt šeit.

Stundu izmaiņas katru dienu tiek publicētas līdz plkst.13.00.

Karjeras_ned_2020.pdf

PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS


  • Uzņemam izglītojamos ar iegūtu pamatizglītību četru gadu programmās – Interjera dizains, Reklāmas dizains, Multimediju dizains un Apģērbu dizains;

  • Uzņemam izglītojamos ar iegūtu vidējo izglītību divu gadu programmās – Interjera dizains, Apģērbu dizains, Foto dizains.


Visās četru gadu programmās tiek apgūti vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Latviešu valoda I un Literatūra I (optimālajā līmenī), Matemātika (vispārīgā līmenī), Svešvaloda I (B2) (optimālajā līmenī), Sports (divas mācību stundas nedēļā, izņemot prakšu nedēļas), Vēsture un Sociālās zinātnes I (optimālajā līmenī), Kultūras pamati (vispārīgā līmenī), Dabaszinības (vispārīgā līmenī), Datorika (vispārīgā līmenī), skola piedāvā divus padziļinātos (augstākā līmeņa) kursus – Kultūra un māksla II un Sociālās zinātnes II.

Izglītojamie kārto obligātos centralizētos eksāmenus atbilstoši apguves līmenim – Matemātikā, Latviešu valodā un Literatūrā, Angļu valodā, pēc izvēles kārto eksāmenu augstākajā līmenī – Kultūra un māksla II vai Sociālās zinātnes II.

INTERJERA DIZAINS

gan četru gadu programma (var mācīties ar iegūtu pamatizglītību), gan divu gadu programma (var mācīties ar iegūtu vidējo izglītību)

Iegūstamā kvalifikācija – Interjera dizainera asistents (ar 2020.gada septembri, četru gadu)* un Interjera noformētājs (divu gadu)

Profesionālo kompetenču moduļi, ko apgūst: 1.mācību gadā: Zīmēšana I, Kompozīcija, Gleznošana I, Dizaina procesi, Tehnisko rasējumu izstrāde, Interjera projektēšana vienai telpai, Maketēšana un modelēšana materiālā, Sabiedrības un cilvēka drošība; 2.mācību gadā: Turpina apgūt Kompozīciju, Tehnisko rasējumu izstrādi, Interjera projektēšanu vienai telpai, Maketēšanu un modelēšanu materiālā un sāk apgūt – Zīmēšana II vides dizainā, Gleznošana II vides dizainā, Grafikas dizaina paņēmienu lietošana vides dizainā, Interjera projektēšana privātai telpu grupai; 3.mācību gadā: Turpina apgūt Zīmēšanu II vides dizainā, Gleznošanu II vides dizainā, Grafikas dizaina paņēmienu lietošanu vides dizainā, Interjera projektēšana privātai telpu grupai, sāk apgūt – 3D modelēšana un vizualizāciju izstrāde digitālajā vidē, Kultūrvēsturisko vērtību izzināšana vides dizainā, Aprites ekonomikas piemērošana vides dizainā; 4.gadā: Interjera projektēšana publiskai telpu grupai, Uzņēmējdarbība dizainā un Interjera dizaina asistenta darbu prakse. Vēl ceturtajā gadā tiek apgūti vismaz divi izvēles (C daļas) kursi un izstrādāts kvalifikācijas darbs.

Atslēgas vārdi: Interjera un vides dizains. Interjeru projektēšana. Vizuāli, funkcionāli, tehnoloģiski pamatoti interjeru projekti. Telpu apsekošana, skices, plāni, vizualizācijas, maketi. Datorprogrammu iespējas. Interjera detaļas. Krāsas, materiāli. Tehnoloģiskie risinājumi. Izpratne par vides veidošanu.

*Kuri uzsākuši mācības četru gadu programmā pirms 2020.gada 1.septembra vēl iegūs kvalifikāciju Interjera dizaina speciālists

REKLĀMAS DIZAINS

tikai četru gadu programma (var mācīties ar iegūtu pamatizglītību)

Iegūstamā kvalifikācija – Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

Izglītojamais mācās patstāvīgi radoši strādāt kā dekorators-noformētājs, reklāmas dizaineris, mākslinieks konsultants, var realizēt ieceri no idejas līdz projektam un gatavam darbam. Apgūst prasmes reklāmas materiālu izstrādē, mācās projektēt un realizēt izstāžu, prezentāciju un cita veida noformējumus. Izglītības programmas apguvi audzēkņi apliecina, izstrādājot kvalifikācijas darbu.

Atslēgas vārdi: Grafiskais dizains. Vizuālā reklāma. Vizuālu koncepciju radīšana. Kompozīcija, grafiskā valoda. Tēla vizuālā identitāte. Dažādu datorprogrammu iespējas. Logotipu dizains, grafiskās identitātes izstrāde, plakātu dizains, iesaiņojuma dizains. Drukātie u.c. mediji. Darbs komandā.

Kādus specialitātes mācību priekšmetus skolā apgūst?

Sabiedrība un cilvēku drošība; Burtu mācība un lietišķā grafika; Tehniskā grafika; Kulturoloģija; Dizaina vēsture; Mākslas un stila vēsture; Zīmēšana; Gleznošana; Kompozīcijas pamati; Specialitātes kompozīcija; Interjera pamati; Fotomācība un video; Datorgrafika; Maketēšana; Grafikas pamati; Materiālmācība.

Ko var darīt pēc skolas absolvēšanas?

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists ir speciālists, kurš izpilda daļu no vizuālās reklāmas dizainera pienākumiem un uzdevumiem, ir nodarbināts vizuālās reklāmas projektēšanas jomā; sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā funkcionālas vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski, semantiski, psiholoģiski un komunikatīvi sakārtotas un pamatotas reklāmas, to daļas vai atsevišķo elementu projektus ar estētiskās vērtības pazīmēm. Vizuālās reklāmas dizaina speciālists veic darbu pie komersanta, izpildot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas.

MULTIMEDIJU DIZAINS

tikai četru gadu programma (var mācīties ar iegūtu pamatizglītību)

Iegūstamā kvalifikācija – Multimediju dizaina speciālists

Izglītības procesa rezultātā tiek sagatavoti kvalificēti multimediju dizaina speciālisti, kuri varēs tikt nodarbināti multimediju projektēšanas jomā. Sadarbībā ar citiem speciālistiem plānos un izstrādās funkcionālus vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus multimediju projektus vai to daļas.

Atslēgas vārdi: Interaktīva reklāma, animācija, mājas lapu dizains. Teksta, attēlu, 2D un 3D grafikas, animācijas, video un skaņas integrēšana. Darbs ar digitālo foto un video kameru, 3D programmām, skeneri, printeri. Inovācijas, radošums, spēja komunicēt ar dažādu izteiksmes līdzekļu palīdzību.

Kādus specialitātes mācību priekšmetus skolā apgūst?

Foto un video, Datorgrafika, Multimediju tehnoloģijas, Digitālā kompozīcija, Dizaina vēsture; Mākslas un kultūras vēsture; Zīmēšana; Gleznošana; Kompozīcijas pamati; Režija un koncepcijas izstrāde, Grafikas pamati; Mārketings un reklāma; Skaņu teorija; Profesionālā svešvaloda; Profesionālā ētika un etiķete; Sabiedrība un cilvēku drošība.

Ko var darīt pēc skolas absolvēšanas?

Multimediju dizaina speciālists ir nodarbināts multimediju, video, animācijas programmatūras, web dizaina izstrādes un spēļu izstrādes uzņēmumos, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, teātrī, kino industrijā.

APĢĒRBU DIZAINS

gan četru gadu programma (var mācīties ar iegūtu pamatizglītību), gan divu gadu programma (var mācīties ar iegūtu vidējo izglītību)

Iegūstamā kvalifikācija – Apģērbu dizaina speciālists un Apģērbu dizaina modelētājs (divu gadu)

Izglītības procesā apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas apģērbu modes dizaina jomā, izstrādājot jaunus apģērba dizaina modeļus vai etalonus. Mācās zīmēt skices, ievērojot modes tendences un stilus, izprot ķermeņa mēru sakarības, proporcijas, apjomus, veidot un modelēt piegrieztnes, pārzināt un pielietot materiālus un tehnoloģijas. Izglītības programmas apguvi izglītojamie apliecina, izstrādājot kvalifikācijas darbu.

Atslēgas vārdi: Modes dizains. Jauni apģērba dizaina modeļi. Modes tendences un stili. Ķermeņa proporcijas, apjomi. Skices, piegrieztnes. Materiāli un tehnoloģijas. Vizuāli, funkcionāli un tehnoloģiski pamatoti apģērbu dizaina modeļi. Darba projektēšana, plānošana, realizācija.

Kādus specialitātes mācību priekšmetus skolā apgūst?

Sabiedrība un cilvēku drošība; Burtu mācība un lietišķā grafika; Kulturoloģija; Dizaina vēsture; Mākslas un stilu vēsture; Zīmēšana; Gleznošana; Kompozīcijas pamati; Specialitātes kompozīcija; Fotomācība; Datorgrafika; Rokdarbi un batikas pamati; Šūšanas tehnoloģijas; Modelēšana un konstruēšana.

Ko var darīt pēc skolas absolvēšanas?

Apģērbu dizaina speciālists var būt citu speciālistu vadībā nodarbināta persona, pašnodarbināta persona; var veikt individuālo komercdarbību un apģērbu dizaina projektēšanas, izgatavošanas un konsultēšanas funkcijas.

FOTO DIZAINS

tikai divu gadu programma (var mācīties ar iegūtu vidējo izglītību)

Iegūstamā kvalifikācija – Foto dizaina speciālists

Izglītojamie mācību un prakses laikā apgūst prasmes fotogrāfisku attēlu izstrādes un izgatavošanas jomā, mācās sadarbībā ar citiem speciālistiem plānot un izstrādāt vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus fotogrāfiskus produktus, to daļu vai atsevišķo elementu projektus ar estētiskās vērtības pamatpazīmēm. Izglītības programmas apguvi audzēkņi apliecina, izstrādājot kvalifikācijas darbu.

Atslēgas vārdi: Fotogrāfiska materiāla koncepciju radīšana, plānošana un realizācija. Darbs ar digitālo foto, 2D un 3D attēli. Dažādu datorprogrammu iespējas, foto apstrāde. Vizuālā komunikācija. Foto tehnoloģijas. Vizuālā tēla veidošana. Scenogrāfija.

Kādus specialitātes mācību priekšmetus skolā apgūst?

Mākslas vēsture; Dizaina vēsture; Zīmēšana; Gleznošana; Fotogrāfijas vēsture; Profesionālā saskarsme; Uzņēmējdarbības pamati; Sabiedrības un cilvēka drošība; Datorgrafika; Mākslas valoda un vispārējā kompozīcija; Kompozīcijas pamati; Burtu mācība un lietišķā grafika; Specialitātes kompozīcija; Specialitātes datorgrafika; Foto tehnoloģijas; Lietišķā grafika; Scenogrāfija.

Ko var darīt pēc skolas absolvēšanas?

Foto dizaina speciālists var būt citu speciālistu vadībā nodarbināta persona, pašnodarbināta persona (pašnodarbināts komersants), var veikt individuālo komercdarbību; var būt nodarbināts multimediju, video, animācijas, un web dizaina komercsabiedrībās, grupās, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, valsts un pašvaldības iestādēs, veicot vizualizēšanas un konsultēšanas funkcijas.

MĀCĪBU PRIEKŠMETU UN PRAKŠU PEDAGOGI

GIJA KARĀNE

māca Zīmēšanu

Zīmēšanas un gleznošanas metodiskās kopas vadītaja

ALISE ĶĪNASTA

māca Reklāmas dizaina nodaļā Grafikas pamatus un Specialitātes kompozīciju

SINTIJA MIEZE


GUNITA UPENIECE

māca Apģērbu dizaina nodaļā Modelēšanu un konstruēšanu, un Šūšanas tehnoloģijas

DIĀNA KOKOREVIČA

māca Apģērbu dizaina nodaļā Datorgrafiku, Modes vēsturi un Lietišķo grafiku

2.kursa audzinātāja (Interjera, Reklāmas un Apģērba grupām)

INETA PEROVA

māca Interjera dizaina nodaļā Specialitātes kompozīciju un Maketēšanu

KARĪNA VĪTIŅA

māca Multimediju dizaina un Reklāmas dizaina nodaļās Datorgrafiku, Datorgrafiku un animāciju, Specialitātes kompozīciju, Digitālo kompozīciju

Multimediju dizaina nodaļas vadītāja

2.kursa audzinātāja (Multimediju grupas)

INGA BERGA-BĪRIŅA

māca Apģērbu dizaina nodaļā Specialitātes kompozīciju, Šūšanas tehnoloģijas, Modelēšanu un konstruēšanu

Apģērbu dizaina nodaļas vadītāja

DACE ARĀJA

māca Kompozīciju, Mākslas valodas un kompozīcijas pamatus, Gleznošanu un krāsu mācību

PĒTERIS ROZĪTIS

māca Foto un video pamatus, Režijas un koncepcijas izstrādi

SILVIJA MELNŪDRE

māca Apģērbu dizaina nodaļā Rokdarbus un batikas pamatus

KRISTĪNE ZEMĻICKA-BRĀLĒNA

māca Multimediju dizaina un Reklāmas dizaina nodaļā Mākslas valodu un kompozīcijas pamatus

Reklāmas dizaina nodaļas vadītāja

INESE ANDERSONE

māca Zīmēšanu

Audzināšanas darba vadītāja

3.kursa audzinātāja

INTA KURVĪTE

māca Latviešu valodu un Literatūru

VIZMA AUZENBERGA-KALNIŅA

šobrīd atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā

IEVA LAPIŅA-STRAZDĪTE

māca Gleznošanu, Gleznošanu un krāsu mācību, Zīmēšanu

IVETA GUDETA

māca Gleznošanu, Burtu mācību un lietišķo grafiku, Mākslas un kultūras vēsturi, Mākslas un stilu vēsturi, Kultūras pamatus

UĢIS BRĀLĒNS

māca Fotomācību un video, Fotomācību, Datorgrafiku, Datorgrafiku un animāciju

MĀRĪTE BRĪKŠE

māca par Sabiedrības un cilvēka drošību, Profesionālo saskarsmi

MADARA BULA

māca Specialitātes kompozīciju, Materiālmācību

Interjera nodaļas vadītāja

3.kursa audzinātāja (Interjera un Apģērba grupām)

EVITA EGLĪTE

māca Ekonomiku, Uzņēmējdarbības pamatus, vada skolēnu mācību uzņēmumus un koordinē prakses uzņēmumos

ALEKSANDRA FEDERIKA KRASTIŅA


ZIGMUNDS KAZANOVSKIS

māca Tehnisko grafiku, AutoCAD

EVIJA KOKORITE

māca Angļu valodu

1.kursu audzinātāja (Apģērba un Interjera grupām)

LĀSMA LOPATKO

māca Fotomācību un video

1.kursu audzinātāja (Audiovizuālās komunikācijas un Grafiskā dizaina grupām)

BIRUTA PJALKOVSKA

māca Matemātiku

ANDRA ZELČĀNE

māca Datoriku

SIGNE KRUMHOLCE

māca Interjera dizaina nodaļā

LAINE UZULĒNA

šobrīd atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā

SANDRA VĀVERE

māca Angļu valodu

MĀRTIŅŠ BIRNIS

LEONS DAMBĪTIS

IRITA KIRŠBLŪMA

RINGOLDS VĪTIŅŠ

BARBARA DAUVARTE

CITI VISPĀRIZGLĪTOJOŠO MĀCĪBU PRIEKŠMETU PEDAGOGI

Irina Baranova (Fizika);

Maruta Berģe (Dabaszinības);

Ināra Ezergaile (Krievu valoda);

Māra Gavare (Vēsture un Sociālās zinātnes I);

Līga Priedīte (Sports);

Merika Lūse (Latviešu valoda un Literatūra I);

Iveta Cālīte (Matemātika).

CITI PROFESIONĀLO MĀCĪBU PRIEKŠMETU PEDAGOGI

Agate Boša (Specialitātes kompozīcija, Šūšanas tehnoloģijas, Modelēšana un konstruēšana);

Liene Jakobsone (Mākslas un stilu vēsture, Mākslas vēsture);

Laine Uzulēna (Datografika);

Indra Cālīte (Dizaina vēsture, Mākslas valoda un vispārējā kompozīcija, Lietišķā grafika un Māc.prakse – Specialitātes kompozīcija);

Mārtiņš Skuja (Formu mācība, Maketēšana).

KURSU AUDZINĀTĀJAS

Četru gadu kursiem:

1 Apģ, 1 Int audzinātāja Evija Kokorīte;

1 Mult, 1 Graf audzinātāja Lāsma Lopatko;

2 Mult audzinātāja Karīna Vītiņa;

2 Rekl, 2 Int, 2 Apģ audzinātāja Diāna Kokoreviča;

3 Int un 3 Apģ audzinātāja Madara Bula;

3 Rekl un 3 Mult audzinātāja Iveta Puriņa;

4 Int, 4 Rekl un 4 Apģ audzinātāja Inese Andersone;

SADARBĪBA UN PRAKSES

01.12.2021.

VDMV sadarbība ar Junior Achievement Latvia

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolai sadarbība ar Junior Achievement Latvia norit jau kopš 2015./2016. mācību gada. VDMV ik gadu piedalās JA Latvia organizētājā uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē « Uzdrīksties uzvarēt », kas norisinās oktobra beigās, Ēnu dienās, veido un reģistrē Skolēnu mācību uzņēmumus.

Bet jau kā tradīcija no 2012.gada notiek ikgadējais Ziemassvētku tirdziņš « VDMV Marka », kas norit decembrī pirms Ziemassvētkiem, kur Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu izveidotie Skolēnu mācību uzņēmumi pārdod savu produktu, tā gūstot praktiskas iemaņas uzņēmējdarbībā.

Junior Achievement Latvia ir sabiedriskā labuma organizācija un praktiskās biznesa izglītības eksperts Latvijas skolās.

Organizācijas misija ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību, iesaistoties jaunatnes izglītošanā, uzņēmējspēju veicināšanā un jaunās uzņēmēju paaudzes veidošanā, mācību procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi atbilstoši ekonomikai Latvijā, Eiropā un pasaulē.

Junior Achievement Latvia (JA Latvia) ir viens no 40 JA Europe un 118 Worldwide tīkla biedriem kopš 1991. gada. JA Latvia katru gadu nodrošina Eiropā aprobētu un Latvijas vajadzībām pielāgotu praktiskās biznesa izglītības programmu pieejamību aptuveni 120 000 skolēnu visā Latvijā visos izglītības līmeņos. Biedrība nodrošina savu dalībskolu skolotājiem kvalifikācijas paaugstināšanas un tālākizglītības programmas gan Latvijā, gan ārzemēs.

Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa – tos pārstāv Junior Achievement Latvia un skola. SMU konsultē un atbalsta SMU konsultanti/biznesa konsultanti.

SMU darbības laikā ir iespējams piedalīties gadatirgos un festivālos, kur SMU būs iespēja prezentēt un pārdot savu produktu, skolēniem - iepazīties ar jauniem draugiem. Ja SMU būs iekļuvis labāko Latvijas SMU vidū, tad skolēniem būs iespēja piedalīties Latvijas SMU finālā un nokļūt Eiropas SMU finālā.


SMU konsultante Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā – Evita Eglīte

evita.eglite@valmiera.edu.lv

SMU «e’te’» - auskari ar grafiskiem elementiem (2019./20.m.g.)

SMU «PRESET» - T-krekli ar apdruku (2019./20.m.g.)

SMU «Kociņi» - papīra lampiņu abažūrs (2019./20.m.g.)

SMU «Babycool» - bērnu bodiji ar apdruku (2019./20.m.g.)

SMU «PEK» - rokām veidoti glazēti māla trauki (2019./20.m.g.)

SMU «Švīkas» - klades un papīra mapes vāciņi ar zīmējumiem (2019./20.m.g.)

18.12.2020

Kā pavadīt divus mēnešus uz Marsa?

2020. gada 1.oktobrī astoņas komandas no sešām Valmieras skolām uzsāka aizraujošu ceļojumu uz Marsu jauniešu iniciatīvu projektā “Tehno Prātnieks”, kas notika ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. Pasākumu īstenoja Valmieras Attīstības aģentūra sadarbībā ar ZINOO, SIA “Eži”, “Fizmix” un Tehnobusu. Projekta dalībnieki bija Valmieras skolu 9. - 12. klašu audzēkņi, tajā skaitā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas komanda.

Konkursa “Tehno Prātnieks” uzdevums komandām bija izveidot Marsa bāzes maketu, kurā cilvēki var dzīvot un strādāt vairākus mēnešus, ir nodrošināti ar skābekli un pārtiku.

Līdz konkursa beigām mūsu skolas pirmkursnieku komandu “D. A. M.” aizveda kapteinis Niklāvs Saulītis. Kopā ar viņu strādāja Kristiāna Hāne, Vendija Vilistere, Līva Mince, Rēzija Bartkeviča un Roberts Sniedze. Niklāvs un Roberts veiksmīgi prezentēja komandas veikumu tiešsaistes noslēguma pasākumā 3. decembrī. Katra komanda pēc žūrijas vērtējuma ieguva kādu titulu, ņemot vērā to, kas žūriju visvairāk piesaistīja prezentācijā. Mūsējiem tika tituls “Estēti”.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


Tā kā konkurss sākās jau pirmajā oktobrī, pirmā kursa jaunieši skolā kopā bija pavadījuši tikai vienu mēnesi. Dalība konkursā bija liels izaicinājums, un piedalīšanās ļāva labāk iepazīt gan katram sevi, gan savus komandas biedrus. VDMV īpašu paldies izsaka Valmieras Attīstības Aģentūrai un personīgi Innai Purmalei.

Sagatavoja: Komandas mentore Biruta Pjalkovska


Sadarbība ar DTP "URDA"

2018.gadā tika noslēgta sadarbība ar SIA "ZAOO", Dabas un tehnoloģiju parku "URDA". Kvalifikācijas darbu ietvaros tika izstrādāti vairāki projekti – gan interjera, gan citi, piemēram, spēle "Globālais cirks", ko šobrīd parks arī izmanto savās darbnīcās. Kvalifikācijas darbos "URDA" bija kā pasūtītājs. Sadarbība ar uzņēmumu joprojām turpinās.

Fotogrāfijās (foto: Uģis Brālēns) ieskats 2018./2019.gada Kvalifikācijas darbu prezentēšanā, kurā klāt bija arī "URDA" pārstāvji, kuri slavēja jauniešu sniegumu. Arī Kvalifikācijas darbu vērtēšanas komisija atzinīgi novērtēja jauniešu projektus. Komisija uzsvēra arī reāla pasūtītāja esamības nozīmību Kvalifikācijas darbu izstrādē.

Jāpiebilst, ka trīs no darbiem tika izvirzīti 2019. gada "Latvijas Dizaineru savienības" balvas 2.kārtai. "LDS 2019" skolu konkursa kategorijā Saziņas dizains 3.vietu ieguva mūsu skolas absolvente Megija Saleniece ar izstrādāto kvalifikācijas darbu Grafiskā identitāte. Kvalifikācijas darba vadītāja – skolotāja Kristīne Zemļicka-Brālēna. Šogad konkurence bija saspringta un pavisam tika vērtēti vairāk kā 90 darbi.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Sadarbība ar Gaujas stāvo krastu "Sajūtu parku"

2019.gada septembrī tika noslēgta sadarbība ar "Vidzemes Olimpisko centru" un "Sajūtu parku". Līguma slēgšanas dienā vidusskolēni visas dienas garumā piedalījās dažādās aktivitātes, kas bija saskaņā ar Reklāmas un Multimediju dizaina nodaļas vadītājas Karīnas Vītiņas izstrādāto metodiku. Aktivitāšu mērķis bija, izmantojot dažādas maņas, izzināt parku, dokumentēt izjūtas u.tml., lai vēlāk attīstītu dažādas projektu idejas.

projekti_sajutu parks.pdf

Šobrīd informācija par praksēm un sadarbībām tiek papildināta.

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE

Skolēnu pašpārvaldes vēlēta prezidente 2020./2021.mācību gadā ir Līva Jevdokimova. Līva šobrīd mācās 3.kursā, Apģērbu dizaina nodaļā.

Skolēnu PAŠPĀRVALDES komanda:

Linsija Drille (4 Apģ);

Simona Tēraudkalne (4 Apģ);

Dārta Zane Jēgere (3 Rekl);

Laura Aidaraļijeva (3 Rekl);

Kristiāna Lazda (3 Rekl.);

Andra Rozenberga – pašpārvaldes prezidenta vietniece (2 Mult);

Gita Sprince (2 Mult);

Raivo Logins (2 Mult);

Sendija Ivanova (2 Int);

Sindija Daniela Vaite (2 Int);

Madara Dakša (2 Int);

Samanta Pavļika (2 Rekl);

Daniela Krista Brantiņa (2 Rekl);

Markuss Timrots (1 Mult);

Helēna Razminoviča (1 Mult);

Elizabete Jaunmuktāne (1 Mult);

Sanija Krista Vestfāle (1 Apģ);

Samanta Zirne (1 Rekl).

Foto redzama skolēnu pašpārvaldes prezidente Līva Jevdokimova. Foto: Dāvis Sargūns

UZŅEMŠANA VIDUSSKOLĀ

Jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Iesniegums (aizpilda uz vietas);

  • Iepriekš iegūtās izglītības dokuments (apliecība par pamatizglītību vai atestāts par vispārējo vidējo izglītību) un sekmju izraksts (kopija, uzrādot oriģinālu). Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, papildus pievieno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pieņemto lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu;

  • Izglītojamā pases vai personas apliecības, vai dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

  • Medicīnisko izziņu par izglītojamā veselības stāvokli;

  • Foto (3 gab. 3x4cm, jo tās būs nepieciešamas personas lietā, skolēnu apliecībai);

  • Profesionālās ievirzes izglītību apliecinošs izglītības dokuments (kopija, uzrādot oriģinālu) (nav obligāts, bet vēlams).

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Sīkāka informācija pa tālruni 64207372