DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA

STUNDU SARAKSTS

Mācību stundu saraksts 2023./2024.m.g. 1.semestrim – skatīt šeit.

STUNDU IZMAIŅAS

STUNDU IZMAIŅAS skatīt šeit.

Stundu izmaiņas katru dienu tiek publicētas līdz plkst.13.00.

PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Visās četru gadu programmās tiek apgūti vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Latviešu valoda I un Literatūra I (optimālajā līmenī), Matemātika (vispārīgā līmenī), Svešvaloda I (B2) (optimālajā līmenī), Sports (divas mācību stundas nedēļā, izņemot prakšu nedēļas), Vēsture un Sociālās zinātnes I (optimālajā līmenī), Kultūras pamati (vispārīgā līmenī), Dabaszinības (vispārīgā līmenī), Datorika (vispārīgā līmenī), skola piedāvā divus padziļinātos (augstākā līmeņa) kursus – Kultūra un māksla II un Sociālās zinātnes II

Izglītojamie kārto obligātos centralizētos eksāmenus atbilstoši apguves līmenim – Matemātikā, Latviešu valodā un Literatūrā, Angļu valodā, pēc izvēles kārto eksāmenu augstākajā līmenī – Kultūra un māksla II vai Sociālās zinātnes II.

INTERJERA DIZAINS

gan četru gadu programma (var mācīties ar iegūtu pamatizglītību), gan divu gadu programma (var mācīties ar iegūtu vidējo izglītību)

Iegūstamā kvalifikācija – Interjera dizainera asistents (ar 2020.gada septembri, četru gadu)* un Interjera noformētājs (divu gadu)

Profesionālo kompetenču moduļi, ko apgūst: 1.mācību gadā: Zīmēšana I, Kompozīcija, Gleznošana I, Dizaina procesi, Tehnisko rasējumu izstrāde, Interjera projektēšana vienai telpai, Maketēšana un modelēšana materiālā, Sabiedrības un cilvēka drošība; 2.mācību gadā: Turpina apgūt Kompozīciju, Tehnisko rasējumu izstrādi, Interjera projektēšanu vienai telpai, Maketēšanu un modelēšanu materiālā un sāk apgūt – Zīmēšana II vides dizainā, Gleznošana II vides dizainā, Grafikas dizaina paņēmienu lietošana vides dizainā, Interjera projektēšana privātai telpu grupai; 3.mācību gadā: Turpina apgūt Zīmēšanu II vides dizainā,  Gleznošanu II vides dizainā,  Grafikas dizaina paņēmienu lietošanu vides dizainā, Interjera projektēšana privātai telpu grupai, sāk apgūt – 3D modelēšana un vizualizāciju izstrāde digitālajā vidē, Kultūrvēsturisko vērtību izzināšana vides dizainā, Aprites ekonomikas piemērošana vides dizainā; 4.gadā: Interjera projektēšana publiskai telpu grupai, Uzņēmējdarbība dizainā un Interjera dizaina asistenta darbu prakse. Vēl ceturtajā gadā tiek apgūti vismaz divi izvēles (C daļas) kursi un izstrādāts kvalifikācijas darbs. 

Atslēgas vārdi: Interjera un vides dizains. Interjeru projektēšana. Vizuāli, funkcionāli, tehnoloģiski pamatoti interjeru projekti. Telpu apsekošana, skices, plāni, vizualizācijas, maketi. Datorprogrammu iespējas. Interjera detaļas. Krāsas, materiāli. Tehnoloģiskie risinājumi. Izpratne par vides veidošanu.

*Kuri uzsākuši mācības četru gadu programmā pirms 2020.gada 1.septembra vēl iegūs kvalifikāciju Interjera dizaina speciālists

REKLĀMAS DIZAINS

tikai četru gadu programma (var mācīties ar iegūtu pamatizglītību)

Iegūstamā kvalifikācija – Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

Izglītojamais mācās patstāvīgi radoši strādāt kā dekorators-noformētājs, reklāmas dizaineris, mākslinieks konsultants, var realizēt ieceri no idejas līdz projektam un gatavam darbam. Apgūst prasmes reklāmas materiālu izstrādē, mācās projektēt un realizēt izstāžu, prezentāciju un cita veida noformējumus. Izglītības programmas apguvi audzēkņi apliecina, izstrādājot kvalifikācijas darbu.

Atslēgas vārdi: Grafiskais dizains. Vizuālā reklāma. Vizuālu koncepciju radīšana. Kompozīcija, grafiskā valoda. Tēla vizuālā identitāte. Dažādu datorprogrammu iespējas. Logotipu dizains, grafiskās identitātes izstrāde, plakātu dizains, iesaiņojuma dizains. Drukātie u.c. mediji. Darbs komandā.

Kādus specialitātes mācību priekšmetus skolā apgūst?

Sabiedrība un cilvēku drošība; Burtu mācība un lietišķā grafika; Tehniskā grafika; Kulturoloģija; Dizaina vēsture; Mākslas un stila vēsture; Zīmēšana; Gleznošana; Kompozīcijas pamati; Specialitātes kompozīcija; Interjera pamati; Fotomācība un video; Datorgrafika; Maketēšana; Grafikas pamati; Materiālmācība.

Ko var darīt pēc skolas absolvēšanas?

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists ir speciālists, kurš izpilda daļu no vizuālās reklāmas dizainera pienākumiem un uzdevumiem, ir nodarbināts vizuālās reklāmas projektēšanas jomā; sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā funkcionālas vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski, semantiski, psiholoģiski un komunikatīvi sakārtotas un pamatotas reklāmas, to daļas vai atsevišķo elementu projektus ar estētiskās vērtības pazīmēm. Vizuālās reklāmas dizaina speciālists veic darbu pie komersanta, izpildot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas.

MULTIMEDIJU DIZAINS

tikai četru gadu programma (var mācīties ar iegūtu pamatizglītību)

Iegūstamā kvalifikācija – Multimediju dizaina speciālists

Izglītības procesa rezultātā tiek sagatavoti kvalificēti multimediju dizaina speciālisti, kuri varēs tikt nodarbināti multimediju projektēšanas jomā. Sadarbībā ar citiem speciālistiem plānos un izstrādās funkcionālus vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus multimediju projektus vai to daļas.

Atslēgas vārdi: Interaktīva reklāma, animācija, mājas lapu dizains. Teksta, attēlu, 2D un 3D grafikas, animācijas, video un skaņas integrēšana. Darbs ar digitālo foto un video kameru, 3D programmām, skeneri, printeri. Inovācijas, radošums, spēja komunicēt ar dažādu izteiksmes līdzekļu palīdzību.

Kādus specialitātes mācību priekšmetus skolā apgūst?

Foto un video, Datorgrafika, Multimediju tehnoloģijas, Digitālā kompozīcija, Dizaina vēsture; Mākslas un kultūras vēsture; Zīmēšana; Gleznošana; Kompozīcijas pamati; Režija un koncepcijas izstrāde, Grafikas pamati; Mārketings un reklāma; Skaņu teorija; Profesionālā svešvaloda; Profesionālā ētika un etiķete; Sabiedrība un cilvēku drošība.

Ko var darīt pēc skolas absolvēšanas?

Multimediju dizaina speciālists ir nodarbināts multimediju, video, animācijas programmatūras, web dizaina izstrādes un spēļu izstrādes uzņēmumos, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, teātrī, kino industrijā.

APĢĒRBU DIZAINS

gan četru gadu programma (var mācīties ar iegūtu pamatizglītību), gan divu gadu programma (var mācīties ar iegūtu vidējo izglītību)

Iegūstamā kvalifikācija – Apģērbu dizaina speciālists un Apģērbu dizaina modelētājs (divu gadu)

Izglītības procesā apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas apģērbu modes dizaina jomā, izstrādājot jaunus apģērba dizaina modeļus vai etalonus. Mācās zīmēt skices, ievērojot modes tendences un stilus, izprot ķermeņa mēru sakarības, proporcijas, apjomus, veidot un modelēt piegrieztnes, pārzināt un pielietot materiālus un tehnoloģijas. Izglītības programmas apguvi izglītojamie apliecina, izstrādājot kvalifikācijas darbu.

Atslēgas vārdi: Modes dizains. Jauni apģērba dizaina modeļi. Modes tendences un stili. Ķermeņa proporcijas, apjomi. Skices, piegrieztnes. Materiāli un tehnoloģijas. Vizuāli, funkcionāli un tehnoloģiski pamatoti apģērbu dizaina modeļi. Darba projektēšana, plānošana, realizācija.

Kādus specialitātes mācību priekšmetus skolā apgūst?

Sabiedrība un cilvēku drošība; Burtu mācība un lietišķā grafika; Kulturoloģija; Dizaina vēsture; Mākslas un stilu vēsture; Zīmēšana; Gleznošana; Kompozīcijas pamati; Specialitātes kompozīcija; Fotomācība; Datorgrafika; Rokdarbi un batikas pamati; Šūšanas tehnoloģijas; Modelēšana un konstruēšana.

Ko var darīt pēc skolas absolvēšanas?

Apģērbu dizaina speciālists var būt citu speciālistu vadībā nodarbināta persona, pašnodarbināta persona; var veikt individuālo komercdarbību un apģērbu dizaina projektēšanas, izgatavošanas un konsultēšanas funkcijas.

MĀCĪBU PRIEKŠMETU UN PRAKŠU PEDAGOGI

GIJA KARĀNE

māca Zīmēšanu

Zīmēšanas un gleznošanas metodiskās kopas vadītaja

ILZE MELNALKSNE PURIŅA

māca 3D modelēšanu un vizualizāciju izstrādi, interjera projektēšanu privātai telpu grupai

Interjera nodaļas vadītāja


INDRA CALĪTE

māca Dizaina procesus, Kultūrvēsturisko vērtību apzināšanu vides dizainā  

GUNITA UPENIECE

māca Apģērbu dizaina nodaļā Modelēšanu un konstruēšanu, un Šūšanas tehnoloģijas

2.kursu audzinātāja (Apģērbu dizains un Interjera dizains)

DIĀNA KOKOREVIČA

šobrīd atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā

INETA PEROVA

māca Kompozīciju, Maketēšanu un modelēšanu materiālā un Interjera projektēšanu vienai telpai

KARĪNA VĪTIŅA

māca Dizaina procesus un Digitālo kompozīciju

4.kursa audzinātāja (Multimediju grupas)

INGA BERGA-BĪRIŅA

māca Apģērbu dizaina nodaļā Specialitātes kompozīciju, Šūšanas tehnoloģijas, Modelēšanu un konstruēšanu

Apģērbu dizaina nodaļas vadītāja

DACE ARĀJA

māca Kompozīciju, Mākslas valodas un kompozīcijas pamatus, Gleznošanu un krāsu mācību

PĒTERIS ROZĪTIS

māca Foto un video pamatus, Režijas un koncepcijas izstrādi

SILVIJA MELNŪDRE

māca Apģērbu dizaina nodaļā Rokdarbus un batikas pamatus

KRISTĪNE ZEMĻICKA-BRĀLĒNA

māca Multimediju dizaina un Reklāmas dizaina nodaļā Kompozīciju un Grafisko dizainu

INESE ANDERSONE

māca Zīmēšanu

Audzināšanas darba vadītāja

2.kursu audzinātāja (Grafikas dizains un Audiovizuālās komunikācijas dizains)

INTA KURVĪTE

māca Latviešu valodu un Literatūru

IEVA LAPIŅA-STRAZDĪTE

māca Gleznošanu, Gleznošanu un krāsu mācību, Zīmēšanu

EVITA EGLĪTE

māca Uzņēmējdarbības pamatus, vada skolēnu mācību uzņēmumus un koordinē prakses uzņēmumos

3. kursu audzinātāja (Interjera un Apģērba dizains)

IVETA GUDETA

māca Gleznošanu, Burtu mācību un lietišķo grafiku, Mākslas un kultūras vēsturi, Mākslas un stilu vēsturi, Kultūras pamatus

MĀRĪTE BRĪKŠE

māca par Sabiedrības un cilvēka drošību

4. kursu audzinātāja (Interjera, Apģērba un Reklāmas dizaina grupām)

LĀSMA LOPATKO

māca Foto un video tehnoloģiju lietošanu komunikācijas dizainā, Animācijas veidošanu

3.kursu audzinātāja (Audiovizuālās komunikācijas un Grafiskā dizaina grupām)

ZIGMUNDS KAZANOVSKIS

māca Tehnisko grafiku, AutoCAD

LAINE UZULĒNA

māca Dizaina procesus, Kultūrvēsturisko vērtību apzināšana vides dizainā, Iepakojuma grafikas dizaina veidošana


RŪTA KRISTENA BUKAVA

māca Grafikas datorprogrammu lietošanu komunikācijas dizainā, Vizuālās identitātes izstrādi, Specialitātes kompozīciju

Grafikas dizaina nodaļas vadītāja


DITA MELGALVE

māca Matemātiku un Datoriku

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu kopas vadītāja

ELĪZA JAUNZEME

māca Tipografiku, Grafikas dizaina paņēmienu lietošana vides dizainā

INGA ROKPELNE

māca Angļu valodu un Vēsturi un Sociālās zinātnes


RIHARDS VĪTOLS

māca Interaktīvās vides projektu veidošanu, Multimediju tehnoloģijas

IRINA BARANOVA

māca Fiziku

AGATE BOŠA

māca Apģērbu dizaina produktu ideju izstrādi, Apģērbu dizaina produktu skicēšanu, Apģērbu dizaina produktu izstrādi un pilnveidi, Specialitātes kompozīciju

LAURA ELĪNA EGLE 

māca Informācijas un datu vizualizēšanu, Datorgrafiku un animāciju, Lietotņu, tīmekļa vietņu prototipēšanu, Komunikācijas dizaina konteksta izpēti, Mājaslapu dizainu

MĀRTIŅŠ SKUJA

māca Digitālo kompozīciju

MERIKA LŪSE

māca Latviešu valodu un Literatūru

AGNESE IEVA TĪRONE

māca Ilustrāciju veidošanu, Komunikācijas dizaina konteksta izstrādi, Specialitātes kompozīciju

MĀRA GAVARE

māca Vēsturi un Sociālās zinātnes

CITI VISPĀRIZGLĪTOJOŠO MĀCĪBU PRIEKŠMETU PEDAGOGI

Maruta Berģe (Dabaszinības);

Ināra Ezergaile (Krievu valoda);

Līga Priedīte (Sports);

Andris Ronis (Angļu valoda);

Gina Mata (Matemātika).

CITI PROFESIONĀLO MĀCĪBU PRIEKŠMETU PEDAGOGI

Lauris Taube (Multimediju tehnoloģijas);

Inga Garniere (Interjera projektēšana publiskais telpu grupai);

Irita Kiršblūma (Uzņēmējdarbības pamati dizainā).

KURSU AUDZINĀTĀJAS

Četru gadu kursiem:

1 Apģ, 1 Int audzinātāja Sanita Bukava;

1 Audviz, 1 Graf audzinātāja Kitija Vāpa;

2 Apģ, 2 Int audzinātāja Gunita Upeniece;

2 audviz, 2 Graf audzinātāja Inese Andersone;

3 audviz, 3 Graf audzinātāja Lāsma Lopatko;

3 Int, 3 Apģ audzinātāja Evita Eglīte;

4 Mult audzinātāja Karīna Vītiņa;

4 Rekl, 4 Int, 4 Apģ audzinātāja Mārīte Brīkše.

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE

Pašpārvaldes prezidente
Andra Rozenberga

Prezidenta vietniece: Līva Mince


Sastāvs:

1.kurss

Adrija Barone

Evelīna Paegle

Agnese Zvaigzne

Kate Keisija Hazova

Marta Madara Martinsone

Amanda Anda Penka

Luīze Marija Kondriča

Anastasija Stella Zviedre

Leila Spalviņa

Alfrēds Kalniņš

Elīza Atslēga

2.kurss

Una Salmiņa

Elizabete Ance Spožuma

Enija Aiva Erneste

Izabella Ķimene

Zāra Zenta Zujeva

Egīls Krūmiņš

Karmena Jugbārde

Nikoleta Meirēna

Amanda Vaite

Jēkabs Brīkšis

Laura Varsegova

Elļina Zeltiņa

Līga Patrīcija Barena

3.kurss

Vendija Vīlistere

Karina Aleksandra Jenča

Estere Meidropa

Rēzija Samanta Bartkeviča

Dārta Kanceviča

Samanta Ābola


4.kurss

Gita Sprince

Alise Zālīte

Samanta Pavļika

Raivo Logins

Kristīne Leitāne

SADARBĪBA UN PRAKSES

01.12.2021.

VDMV sadarbība ar Junior Achievement Latvia

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolai sadarbība ar Junior Achievement Latvia norit jau kopš 2015./2016. mācību gada. VDMV ik gadu piedalās JA Latvia organizētājā uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē « Uzdrīksties uzvarēt », kas norisinās oktobra beigās, Ēnu dienās, veido un reģistrē Skolēnu mācību uzņēmumus.

Bet jau kā tradīcija no 2012.gada notiek ikgadējais Ziemassvētku tirdziņš « VDMV Marka », kas norit decembrī pirms Ziemassvētkiem, kur Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu izveidotie Skolēnu mācību uzņēmumi pārdod savu produktu, tā gūstot praktiskas iemaņas uzņēmējdarbībā.

Junior Achievement Latvia ir sabiedriskā labuma organizācija un praktiskās biznesa izglītības eksperts Latvijas skolās.

Organizācijas misija ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību, iesaistoties jaunatnes izglītošanā, uzņēmējspēju veicināšanā un jaunās uzņēmēju paaudzes veidošanā, mācību procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi atbilstoši ekonomikai Latvijā, Eiropā un pasaulē.

Junior Achievement Latvia (JA Latvia) ir viens no 40 JA Europe un 118 Worldwide tīkla biedriem kopš 1991. gada. JA Latvia katru gadu nodrošina Eiropā aprobētu un Latvijas vajadzībām pielāgotu praktiskās biznesa izglītības programmu pieejamību aptuveni 120 000 skolēnu visā Latvijā visos izglītības līmeņos. Biedrība nodrošina savu dalībskolu skolotājiem kvalifikācijas paaugstināšanas un tālākizglītības programmas gan Latvijā, gan ārzemēs.

Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa – tos pārstāv Junior Achievement Latvia un skola. SMU konsultē un atbalsta SMU konsultanti/biznesa konsultanti.

SMU darbības laikā ir iespējams piedalīties gadatirgos un festivālos, kur SMU būs iespēja prezentēt un pārdot savu produktu, skolēniem - iepazīties ar jauniem draugiem. Ja SMU būs iekļuvis labāko Latvijas SMU vidū, tad skolēniem būs iespēja piedalīties Latvijas SMU finālā un nokļūt Eiropas SMU finālā.


SMU konsultante Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā – Evita Eglīte

evita.eglite@valmiera.edu.lv

SMU «e’te’» - auskari ar grafiskiem elementiem (2019./20.m.g.)

SMU «PRESET» - T-krekli ar apdruku (2019./20.m.g.)

SMU «Kociņi» - papīra lampiņu abažūrs (2019./20.m.g.)

SMU «Babycool» - bērnu bodiji ar apdruku  (2019./20.m.g.)

SMU «PEK» - rokām veidoti glazēti māla trauki (2019./20.m.g.)

SMU «Švīkas» - klades un papīra mapes vāciņi ar zīmējumiem  (2019./20.m.g.)

18.12.2020

Kā pavadīt divus mēnešus uz Marsa?

2020. gada 1.oktobrī astoņas komandas no sešām Valmieras skolām uzsāka aizraujošu ceļojumu uz Marsu jauniešu iniciatīvu projektā “Tehno Prātnieks”, kas notika ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. Pasākumu īstenoja Valmieras Attīstības aģentūra sadarbībā ar ZINOO, SIA “Eži”, “Fizmix” un Tehnobusu. Projekta dalībnieki bija Valmieras skolu 9. - 12. klašu audzēkņi, tajā skaitā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas komanda.

Konkursa “Tehno Prātnieks” uzdevums komandām bija izveidot Marsa bāzes maketu, kurā cilvēki var dzīvot un strādāt vairākus mēnešus, ir nodrošināti ar skābekli un pārtiku.

Līdz konkursa beigām mūsu skolas pirmkursnieku komandu “D. A. M.” aizveda kapteinis Niklāvs Saulītis. Kopā ar viņu strādāja Kristiāna Hāne, Vendija Vilistere, Līva Mince, Rēzija Bartkeviča un Roberts Sniedze. Niklāvs un Roberts veiksmīgi prezentēja komandas veikumu tiešsaistes noslēguma pasākumā 3. decembrī. Katra komanda pēc žūrijas vērtējuma ieguva kādu titulu, ņemot vērā to, kas žūriju visvairāk piesaistīja prezentācijā. Mūsējiem tika tituls “Estēti”.


Tā kā konkurss sākās jau pirmajā oktobrī, pirmā kursa jaunieši skolā kopā bija pavadījuši tikai vienu mēnesi. Dalība konkursā bija liels izaicinājums, un piedalīšanās ļāva labāk iepazīt gan katram sevi, gan savus komandas biedrus. VDMV īpašu paldies izsaka Valmieras Attīstības Aģentūrai un personīgi Innai Purmalei.

Sagatavoja: Komandas mentore Biruta Pjalkovska

Sadarbība ar DTP "URDA"

2018.gadā tika noslēgta sadarbība ar SIA "ZAOO", Dabas un tehnoloģiju parku "URDA". Kvalifikācijas darbu ietvaros tika izstrādāti vairāki projekti – gan interjera, gan citi, piemēram, spēle "Globālais cirks", ko šobrīd parks arī izmanto savās darbnīcās. Kvalifikācijas darbos "URDA" bija kā pasūtītājs. Sadarbība ar uzņēmumu joprojām turpinās.

Fotogrāfijās (foto: Uģis Brālēns) ieskats 2018./2019.gada Kvalifikācijas darbu prezentēšanā, kurā klāt bija arī "URDA" pārstāvji, kuri slavēja jauniešu sniegumu. Arī Kvalifikācijas darbu vērtēšanas komisija atzinīgi novērtēja jauniešu projektus. Komisija uzsvēra arī reāla pasūtītāja esamības nozīmību Kvalifikācijas darbu izstrādē.

Jāpiebilst, ka trīs no darbiem tika izvirzīti 2019. gada "Latvijas Dizaineru savienības" balvas 2.kārtai. "LDS 2019" skolu konkursa kategorijā Saziņas dizains 3.vietu ieguva mūsu skolas absolvente Megija Saleniece ar izstrādāto kvalifikācijas darbu Grafiskā identitāte. Kvalifikācijas darba vadītāja – skolotāja Kristīne Zemļicka-Brālēna. Šogad konkurence bija saspringta un pavisam tika vērtēti vairāk kā 90 darbi. 

Sadarbība ar Gaujas stāvo krastu "Sajūtu parku"

2019.gada septembrī tika noslēgta sadarbība ar "Vidzemes Olimpisko centru" un "Sajūtu parku". Līguma slēgšanas dienā vidusskolēni visas dienas garumā piedalījās dažādās aktivitātes, kas bija saskaņā ar Reklāmas un Multimediju dizaina nodaļas vadītājas Karīnas Vītiņas izstrādāto metodiku. Aktivitāšu mērķis bija, izmantojot dažādas maņas, izzināt parku, dokumentēt izjūtas u.tml., lai vēlāk attīstītu dažādas projektu idejas. 

projekti_sajutu parks.pdf

IZLAIDUMI

05.07.2022. / VDMV 4. kursu izlaidums

Ilgi gaidītais noticis – izlaidums aizvadīts un diplomus par profesionālo vidējo izglītību 30. jūnijā saņēma 16 Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas (VDMV) absolventi – 6 interjera, 8 reklāmas un 2 apģērbu dizaina programmas izglītojamie.

Sveicot absolventus, VDMV direktore Inese Mētriņa novēl: ”Pagātne, tagadne, nākotne. Laika līnija, kas veido katra dzīves ceļu. Šos trīs laikus vieno viena būtiska molekula – mirklis. Mirklī mūsu molekulas var būt prieka un atvieglojuma, vai neveiksmju un izmisuma pilnas. Pagātnes molekulas mēs mainīt nespējam, jo laiks ir iztecējis. Taču mēs varam saglabāt būtiskāko.

Tagadni mēs veidojam šobrīd un tepat. To uzbūvi nosakām mēs, radoši patstāvīgi vai viens otru balstot un iedvesmojot. Un apzinoties, ka tagadnei ir mirkļa uzplaiksnījums, kas dažkārt var pēkšņi mainīt dzīves līniju. Iemācīsimies mirkļus piepildīt ar lietderīgo. Nesēsim tagadnes mirkļus vējā, riskējot šis sēklas iebērt arī nākotnē.

Mirkļi ir molekulas. Izvērtējiet tās un sašķirojiet! Atstājiet zināšanu, prasmju un atbildības molekulas. Ja to spēsiet, tad tagadnē būs vieglāk. Jo tikai tagadne ir īsta ir patiesa. Neviļus prātā ienāk latviešu tautas sakāmvārds – Ko sēsi, to pļausi. Katram pašam jāizvētī sējamais. Tikai, katram pašam.

Nākotnes mirkļi ir tikai paredzami. Tos sauc par sapņiem vai bailēm. Noticiet sev. Bailes neļauj sapņiem piepildīties. Sapņojiet jau šodien un tagadnes mirkļus ar darbu, radošu azartu un dzīvesprieku iesējiet nākotnē. Tā sapņi taps piepildīti.

Lai viegla sēja jūsu nākotnē. Nav svarīgi, - vai tas būs turpinājums šodienas diplomam, vai pavisam cits virziens. Ejiet ceļu un meklējiet to, ko sirds saka. Esiet dzīvi, patiesi, prasmīgi un prātīgi!

Liels paldies pedagogiem, ka iedevāt īsto sieta šķietu saviem audzēkņiem. Paldies vecākiem par līdzi dzīvošanu un sadzīvošanu šos četrus gadus. Paldies mūsu audzēkņu atbalstītājiem – draugiem, ģimenēm un tuviniekiem! Lai aug!

KVALIFIKĀCIJAS DARBI

2021./2022. mācību gada Kvalifikācijas darbi

21. jūnijā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā (VDMV) noritēja Kvalifikācijas eksāmens 16 skolas izglītojamiem. Savus izstrādātos Kvalifikācijas darbus sekmīgi aizstāvēja 6 Interjera dizaina programmas audzēkņi (darbu vadītājas skolotājas Madara Bula un Ineta Perova), - Harita Auziņa, Santa Gaugere, Arta Kārkliņa, Elija Pauliņa, Alise Rutkovska un Sanda Strauberga., 8 reklāmas dizaina programmas audzēkņi (darbu vadītāja skolotāja Karīna Vītiņa) – Laura Voitkeviča, Markuss Ādamsons, Dārta Zane Jēgere, Vivita Ķerpe, Kristiāna Lazda, Stella Ote, Maija Skujiņa un Liene Slaidiņa un 2 apģērbu dizaina programmas audzēknes (darbu vadītāja skolotāja Inga Berga – Bīriņa) – Līva Jevdokimova un Laura Diāna Pētersone.

Interjera dizaina programmas izglītojamie bija izvēlējušies rast interjera dizaina risinājumus VDMV administrācijas telpām. Reklāmas dizaina programmas audzēkņu izstrādātie kvalifikācijas darbi bija veltīti plānotajām aktivitātēm gadījumā, ja Valmiera gūtu uzvaru konkursā “Kultūras galvaspilsēta 2027”. Savukārt Apģērbu dizaina programmas audzēkņu tērpu kolekcijas bija radītas, balstoties uz ilgtspējīgiem risinājumiem.


UZŅEMŠANA VIDUSSKOLĀ

Jāiesniedz šādi dokumenti:

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Sīkāka informācija pa tālruni 64207372