DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA

STUNDU SARAKSTS

Mācību stundu saraksts 2020./2021.m.g. 1.semestrim – skatīt šeit (saite).

STUNDU IZMAIŅAS

STUNDU IZMAIŅAS skatīt šeit (saite).

Stundu izmaiņas katru dienu tiek publicētas līdz plkst.13.00.

PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS


  • Uzņemam izglītojamos ar iegūtu pamatizglītību četru gadu programmās – Interjera dizains, Reklāmas dizains, Multimediju dizains un Apģērbu dizains;

  • Uzņemam izglītojamos ar iegūtu vidējo izglītību divu gadu programmās – Interjera dizains, Apģērbu dizains, Foto dizains un Metāla izstrādājumu dizains.


Visās četru gadu programmās tiek apgūti vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Latviešu valoda I un Literatūra I (optimālajā līmenī), Matemātika (vispārīgā līmenī), Svešvaloda I (B2) (optimālajā līmenī), Sports (divas mācību stundas nedēļā, izņemot prakšu nedēļas), Vēsture un Sociālās zinātnes I (optimālajā līmenī), Kultūras pamati (vispārīgā līmenī), Dabaszinības (vispārīgā līmenī), Datorika (vispārīgā līmenī), skola piedāvā divus padziļinātos (augstākā līmeņa) kursus – Kultūra un māksla II un Sociālās zinātnes II.

Izglītojamie kārto obligātos centralizētos eksāmenus atbilstoši apguves līmenim – Matemātikā, Latviešu valodā un Literatūrā, Angļu valodā, Vēsturē un sociālās zinībās, pēc izvēles kārto eksāmenu augstākajā līmenī – Kultūra un māksla II vai Sociālās zinātnes II.

INTERJERA DIZAINS

gan četru gadu programma (var mācīties ar iegūtu pamatizglītību), gan divu gadu programma (var mācīties ar iegūtu vidējo izglītību)

Iegūstamā kvalifikācija – Interjera dizainera asistents (ar 2020.gada septembri, četru gadu)* un Interjera noformētājs (divu gadu)

Profesionālo kompetenču moduļi, ko apgūst: 1.mācību gadā: Zīmēšana I, Kompozīcija, Gleznošana I, Dizaina procesi, Tehnisko rasējumu izstrāde, Interjera projektēšana vienai telpai, Maketēšana un modelēšana materiālā, Sabiedrības un cilvēka drošība; 2.mācību gadā: Turpina apgūt Kompozīciju, Tehnisko rasējumu izstrādi, Interjera projektēšanu vienai telpai, Maketēšanu un modelēšanu materiālā un sāk apgūt – Zīmēšana II vides dizainā, Gleznošana II vides dizainā, Grafikas dizaina paņēmienu lietošana vides dizainā, Interjera projektēšana privātai telpu grupai; 3.mācību gadā: Turpina apgūt Zīmēšanu II vides dizainā, Gleznošanu II vides dizainā, Grafikas dizaina paņēmienu lietošanu vides dizainā, Interjera projektēšana privātai telpu grupai, sāk apgūt – 3D modelēšana un vizualizāciju izstrāde digitālajā vidē, Kultūrvēsturisko vērtību izzināšana vides dizainā, Aprites ekonomikas piemērošana vides dizainā; 4.gadā: Interjera projektēšana publiskai telpu grupai, Uzņēmējdarbība dizainā un Interjera dizaina asistenta darbu prakse. Vēl ceturtajā gadā tiek apgūti vismaz divi izvēles (C daļas) kursi un izstrādāts kvalifikācijas darbs.

Atslēgas vārdi: Interjera un vides dizains. Interjeru projektēšana. Vizuāli, funkcionāli, tehnoloģiski pamatoti interjeru projekti. Telpu apsekošana, skices, plāni, vizualizācijas, maketi. Datorprogrammu iespējas. Interjera detaļas. Krāsas, materiāli. Tehnoloģiskie risinājumi. Izpratne par vides veidošanu.

*Kuri uzsākuši mācības četru gadu programmā pirms 2020.gada 1.septembra vēl iegūs kvalifikāciju Interjera dizaina speciālists

REKLĀMAS DIZAINS

tikai četru gadu programma (var mācīties ar iegūtu pamatizglītību)

Iegūstamā kvalifikācija – Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

Izglītojamais mācās patstāvīgi radoši strādāt kā dekorators-noformētājs, reklāmas dizaineris, mākslinieks konsultants, var realizēt ieceri no idejas līdz projektam un gatavam darbam. Apgūst prasmes reklāmas materiālu izstrādē, mācās projektēt un realizēt izstāžu, prezentāciju un cita veida noformējumus. Izglītības programmas apguvi audzēkņi apliecina, izstrādājot kvalifikācijas darbu.

Atslēgas vārdi: Grafiskais dizains. Vizuālā reklāma. Vizuālu koncepciju radīšana. Kompozīcija, grafiskā valoda. Tēla vizuālā identitāte. Dažādu datorprogrammu iespējas. Logotipu dizains, grafiskās identitātes izstrāde, plakātu dizains, iesaiņojuma dizains. Drukātie u.c. mediji. Darbs komandā.

Kādus specialitātes mācību priekšmetus skolā apgūst?

Sabiedrība un cilvēku drošība; Burtu mācība un lietišķā grafika; Tehniskā grafika; Kulturoloģija; Dizaina vēsture; Mākslas un stila vēsture; Zīmēšana; Gleznošana; Kompozīcijas pamati; Specialitātes kompozīcija; Interjera pamati; Fotomācība un video; Datorgrafika; Maketēšana; Grafikas pamati; Materiālmācība.

Ko var darīt pēc skolas absolvēšanas?

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists ir speciālists, kurš izpilda daļu no vizuālās reklāmas dizainera pienākumiem un uzdevumiem, ir nodarbināts vizuālās reklāmas projektēšanas jomā; sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā funkcionālas vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski, semantiski, psiholoģiski un komunikatīvi sakārtotas un pamatotas reklāmas, to daļas vai atsevišķo elementu projektus ar estētiskās vērtības pazīmēm. Vizuālās reklāmas dizaina speciālists veic darbu pie komersanta, izpildot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas.

MULTIMEDIJU DIZAINS

tikai četru gadu programma (var mācīties ar iegūtu pamatizglītību)

Iegūstamā kvalifikācija – Multimediju dizaina speciālists

Izglītības procesa rezultātā tiek sagatavoti kvalificēti multimediju dizaina speciālisti, kuri varēs tikt nodarbināti multimediju projektēšanas jomā. Sadarbībā ar citiem speciālistiem plānos un izstrādās funkcionālus vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus multimediju projektus vai to daļas.

Atslēgas vārdi: Interaktīva reklāma, animācija, mājas lapu dizains. Teksta, attēlu, 2D un 3D grafikas, animācijas, video un skaņas integrēšana. Darbs ar digitālo foto un video kameru, 3D programmām, skeneri, printeri. Inovācijas, radošums, spēja komunicēt ar dažādu izteiksmes līdzekļu palīdzību.

Kādus specialitātes mācību priekšmetus skolā apgūst?

Foto un video, Datorgrafika, Multimediju tehnoloģijas, Digitālā kompozīcija, Dizaina vēsture; Mākslas un kultūras vēsture; Zīmēšana; Gleznošana; Kompozīcijas pamati; Režija un koncepcijas izstrāde, Grafikas pamati; Mārketings un reklāma; Skaņu teorija; Profesionālā svešvaloda; Profesionālā ētika un etiķete; Sabiedrība un cilvēku drošība.

Ko var darīt pēc skolas absolvēšanas?

Multimediju dizaina speciālists ir nodarbināts multimediju, video, animācijas programmatūras, web dizaina izstrādes un spēļu izstrādes uzņēmumos, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, teātrī, kino industrijā.

APĢĒRBU DIZAINS

gan četru gadu programma (var mācīties ar iegūtu pamatizglītību), gan divu gadu programma (var mācīties ar iegūtu vidējo izglītību)

Iegūstamā kvalifikācija – Apģērbu dizaina speciālists un Apģērbu dizaina modelētājs (divu gadu)

Izglītības procesā apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas apģērbu modes dizaina jomā, izstrādājot jaunus apģērba dizaina modeļus vai etalonus. Mācās zīmēt skices, ievērojot modes tendences un stilus, izprot ķermeņa mēru sakarības, proporcijas, apjomus, veidot un modelēt piegrieztnes, pārzināt un pielietot materiālus un tehnoloģijas. Izglītības programmas apguvi izglītojamie apliecina, izstrādājot kvalifikācijas darbu.

Atslēgas vārdi: Modes dizains. Jauni apģērba dizaina modeļi. Modes tendences un stili. Ķermeņa proporcijas, apjomi. Skices, piegrieztnes. Materiāli un tehnoloģijas. Vizuāli, funkcionāli un tehnoloģiski pamatoti apģērbu dizaina modeļi. Darba projektēšana, plānošana, realizācija.

Kādus specialitātes mācību priekšmetus skolā apgūst?

Sabiedrība un cilvēku drošība; Burtu mācība un lietišķā grafika; Kulturoloģija; Dizaina vēsture; Mākslas un stilu vēsture; Zīmēšana; Gleznošana; Kompozīcijas pamati; Specialitātes kompozīcija; Fotomācība; Datorgrafika; Rokdarbi un batikas pamati; Šūšanas tehnoloģijas; Modelēšana un konstruēšana.

Ko var darīt pēc skolas absolvēšanas?

Apģērbu dizaina speciālists var būt citu speciālistu vadībā nodarbināta persona, pašnodarbināta persona; var veikt individuālo komercdarbību un apģērbu dizaina projektēšanas, izgatavošanas un konsultēšanas funkcijas.

FOTO DIZAINS

tikai divu gadu programma (var mācīties ar iegūtu vidējo izglītību)

Iegūstamā kvalifikācija – Foto dizaina speciālists

Izglītojamie mācību un prakses laikā apgūst prasmes fotogrāfisku attēlu izstrādes un izgatavošanas jomā, mācās sadarbībā ar citiem speciālistiem plānot un izstrādāt vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus fotogrāfiskus produktus, to daļu vai atsevišķo elementu projektus ar estētiskās vērtības pamatpazīmēm. Izglītības programmas apguvi audzēkņi apliecina, izstrādājot kvalifikācijas darbu.

Atslēgas vārdi: Fotogrāfiska materiāla koncepciju radīšana, plānošana un realizācija. Darbs ar digitālo foto, 2D un 3D attēli. Dažādu datorprogrammu iespējas, foto apstrāde. Vizuālā komunikācija. Foto tehnoloģijas. Vizuālā tēla veidošana. Scenogrāfija.

Kādus specialitātes mācību priekšmetus skolā apgūst?

Mākslas vēsture; Dizaina vēsture; Zīmēšana; Gleznošana; Fotogrāfijas vēsture; Profesionālā saskarsme; Uzņēmējdarbības pamati; Sabiedrības un cilvēka drošība; Datorgrafika; Mākslas valoda un vispārējā kompozīcija; Kompozīcijas pamati; Burtu mācība un lietišķā grafika; Specialitātes kompozīcija; Specialitātes datorgrafika; Foto tehnoloģijas; Lietišķā grafika; Scenogrāfija.

Ko var darīt pēc skolas absolvēšanas?

Foto dizaina speciālists var būt citu speciālistu vadībā nodarbināta persona, pašnodarbināta persona (pašnodarbināts komersants), var veikt individuālo komercdarbību; var būt nodarbināts multimediju, video, animācijas, un web dizaina komercsabiedrībās, grupās, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, valsts un pašvaldības iestādēs, veicot vizualizēšanas un konsultēšanas funkcijas.

METĀLA IZSTRĀDĀJUMU DIZAINS

tikai divu gadu programma (var mācīties ar iegūtu vidējo izglītību)

Iegūstamā kvalifikācija – Metāla izstrādājumu dizaina speciālists

Izglītojamais mācās patstāvīgi radoši strādāt kā metāla izstrādājumu dizaina speciālists, noformētājs, mākslinieks konsultants, var realizēt ieceri no idejas līdz projektam un gatavam darbam, var veikt profesionālas funkcijas darba tirgū - strādāt līgumdarbus mākslinieciski augstvērtīgu metāla izstrādājumu projektēšanā un realizācijā, izmantojot prasmes materiālmācībā, tehnoloģijās, kompozīcijā u.c., patstāvīgi strādāt metāla izstrādājumu dizaina jomā, veidojot savu biznesu un projektēt un realizēt dažādus metāla izstrādājumu dizaina risinājumus. Izglītības programmas apguvi audzēkņi apliecina, izstrādājot kvalifikācijas darbu.

Atslēgas vārdi: Mākslinieciski augstvērtīga metāla izstrādājumu projektēšana un realizācija. Materiāli un tehnoloģijas. Smalku rotu, interjera un citu metālisku detaļu dizains. Metāla dizaina priekšmetu kompozīcija. Kalšanas, lodēšanas prasmes.

Kādus specialitātes mācību priekšmetus skolā apgūst?

Mākslas vēsture; Dizaina vēsture; Zīmēšana; Gleznošana; Tehniskā grafika; Profesionālā saskarsme; Uzņēmējdarbības pamati; Sabiedrības un cilvēka drošība; Datorgrafika; Mākslas valoda un vispārējā kompozīcija; Kompozīcijas pamati; Burtu mācība un lietišķā grafika; Specialitātes kompozīcija; Foto mācība; Veidošana; Materiālmācība.

Ko var darīt pēc skolas absolvēšanas?

Var realizēt ieceri no idejas līdz projektam un gatavam darbam, var veikt profesionālas funkcijas darba tirgū – strādāt līgumdarbus mākslinieciski augstvērtīgu metāla izstrādājumu projektēšanā un realizācijā, izmantojot prasmes materiālmācībā, tehnoloģijās, kompozīcijā u.c., patstāvīgi strādāt metāla izstrādājumu dizaina jomā, veidojot savu biznesu un projektēt un realizēt dažādus metāla izstrādājumu dizaina risinājumus.

PRIEKŠMETU UN PRAKŠU PEDAGOGI

GIJA KARĀNE

māca Zīmēšanu

Zīmēšanas un gleznošanas metodiskās kopas vadītaja

KRISTA JŪLIJA KREIŠMANE

māca Reklāmas dizaina nodaļā Grafikas pamatus un Specialitātes kompozīciju

IVETA KREIŠMANE

māca Saskarsmes psiholoģiju un Profesionālo saskarsmi

Skolas psihologs

MĀRA NADZIŅA

māca Apģērbu dizaina nodaļā Modelēšanu un konstruēšanu, un Šūšanas tehnoloģijas

DIĀNA KOKOREVIČA

māca Apģērbu dizaina nodaļā Datorgrafiku, Modes vēsturi, Specialitātes kompozīciju un Trikotāžas adīšanu

INETA PEROVA

māca Interjera dizaina nodaļā Interjera pamatus un ergonomiku, Specialitātes kompozīciju un Maketēšanu

Interjera dizaina nodaļas vadītāja

KARĪNA VĪTIŅA

māca Multimediju dizaina un Reklāmas dizaina nodaļās Datorgrafiku, Datorgrafiku un animāciju, un Specialitātes kompozīciju

Multimediju dizaina un Reklāmas dizaina nodaļas vadītaja

INGA BERGA-BĪRIŅA

māca Apģērbu dizaina nodaļā Specialitātes kompozīciju, Šušanas tehnoloģijas, Modelēšana un konstruēšana

Apgērbu dizaina nodaļas vadītāja

DACE ARĀJA

māca Kompozīcjas pamatus, Gleznošanu, Mākslas valodu un kompozīcijas pamatus

PĒTERIS ROZĪTIS

māca Reklāmas, Multimediju un Interjera dizaina nodaļās Foto un video pamatus, Fotomācību

SILVIJA MELNŪDRE

māca Apģērbu dizaina nodaļā Rokdarbus un batikas pamatus, Specialitātes kompozīciju

KRISĪNE ZEMĻICKA-BRĀLĒNA

māca Multimediju dizaina un Reklāmas dizaina nodaļā Mākslas valodu un kompozīcijas pamatus

INESE ANDERSONE

māca Zīmēšanu

Audzināšanas darba vadītāja

INTA KURVĪTE

māca Latviešu valodu un Literatūru

VIZMA AUZENBERGA-KALNIŅA

māca Interjera dizaina nodaļā Specialitātes kompozīciju un Datorgrafiku

IVETA PURIŅA

māca Matemātiku

Dienesta viesnīcas pedagogs

IVETA GUDETA

māca Gleznošanu, Burtu mācību un lietišķo grafiku, Mākslas vēsturi, Mākslas un kultūras vēsturi, Mākslas un stilu vēsturi

DITA MELGALVE

māca Matemātiku

CITI VISPĀRIZGLĪTOJOŠO MĀCĪBU PRIEKŠMETU PEDAGOGI

Irina Baranova (Fizika un Dabaszinības);

Indra Caune (Informātika);

Dzidra Dreija (Matemātika);

Evita Eglīte (Uzņemējdarbības pamati, Ekonomika);

Ināra Ezergaile (Krievu valoda);

Gita Grīva (Informātika);

Silvija Indāne (Latvijas un pasaules vēsture, Kulturoloģija, Filozofija);

Zigmunds Kazanovskis (Tehniskā grafika);

Līga Priedīte (Sports);

Merika Lūse (Latviešu valoda un Literatūra);

Sandra Vāvere (Angļu valoda).

CITI PROFESIONĀLO MĀCĪBU PRIEKŠMETU PEDAGOGI

Uģis Brālēns (Fotomācība un video, Fotomācība, Datorgrafika);

Madara Bula (Materiālmācība un Specialitātes kompozīcija);

Liene Jakobsone (Mākslas un stilu vēsture, Mākslas vēsture);

Oskars Rozenblats (Maketēšana, Formu mācība);

Laine Uzulēna (Datografika);

Indra Cālīte (Dizaina vēsture un Mākslas valoda un vispārējā kompozīcija);

Zigmunds Kazanovskis (Datorgrafika);

Ieva Lapiņa-Strazdīte (Zīmēšana un Gleznošana, Gleznošana un krāsu mācība).

KURSU AUDZINĀTĀJAS

Četru gadu kursiem:

1 Mult audzinātāja Karīna Vītiņa;

1 Rekl, 1 Int, 1 Apģ audzinātāja Diāna Kokoreviča;

2 Int un 2 Apģ audzinātāja Madara Bula;

2 Rekl un 2 Mult audzinātāja Iveta Puriņa;

3 Int, 3 Rekl un 3 Apģ audzinātāja Inese Andersone;

4 Int, 4 Rekl un 4 Apģ audzinātāja Gita Dukure.

Divu gadu kursiem:

1 Int b, 1 Apģ b un 2 Int b, 2 Apģ b audzinātāja Ieva Lapiņa-Strazdīte.

SADARBĪBA UN PRAKSES

Sadarbība ar DTP "URDA"

2018.gadā tika noslēgta sadarbība ar SIA "ZAOO", Dabas un tehnoloģiju parku "URDA". Kvalifikācijas darbu ietvaros tika izstrādāti vairāki projekti – gan interjera, gan citi, piemēram, spēle "Globālais cirks", ko šobrīd parks arī izmanto savās darbnīcās. Kvalifikācijas darbos "URDA" bija kā pasūtītājs. Sadarbība ar uzņēmumu joprojām turpinās.

Fotogrāfijās (foto: Uģis Brālēns) ieskats 2018./2019.gada Kvalifikācijas darbu prezentēšanā, kurā klāt bija arī "URDA" pārstāvji, kuri slavēja jauniešu sniegumu. Arī Kvalifikācijas darbu vērtēšanas komisija atzinīgi novērtēja jauniešu projektus. Komisija uzsvēra arī reāla pasūtītāja esamības nozīmību Kvalifikācijas darbu izstrādē.

Jāpiebilst, ka trīs no darbiem tika izvirzīti 2019. gada "Latvijas Dizaineru savienības" balvas 2.kārtai. "LDS 2019" skolu konkursa kategorijā Saziņas dizains 3.vietu ieguva mūsu skolas absolvente Megija Saleniece ar izstrādāto kvalifikācijas darbu Grafiskā identitāte. Kvalifikācijas darba vadītāja – skolotāja Kristīne Zemļicka-Brālēna. Šogad konkurence bija saspringta un pavisam tika vērtēti vairāk kā 90 darbi.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Sadarbība ar Gaujas stāvo krastu "Sajūtu parku"

2019.gada septembrī tika noslēgta sadarbība ar "Vidzemes Olimpisko centru" un "Sajūtu parku". Līguma slēgšanas dienā vidusskolēni visas dienas garumā piedalījās dažādās aktivitātes, kas bija saskaņā ar Reklāmas un Multimediju dizaina nodaļas vadītājas Karīnas Vītiņas izstrādāto metodiku. Aktivitāšu mērķis bija, izmantojot dažādas maņas, izzināt parku, dokumentēt izjūtas u.tml., lai vēlāk attīstītu dažādas projektu idejas.

projekti_sajutu parks.pdf

Šobrīd informācija par praksēm un sadarbībām tiek papildināta.

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE

Skolēnu PAŠPĀRVALDES vēlēta prezidente 2020./2021.mācību gadā ir Līva Jevdokimova. Līva šobrīd mācās 3.kursā, Apģērbu dizaina nodaļā.

Skolēnu PAŠPĀRVALDES komanda: informācija tuvākajā laikā tiks papildināta.

UZŅEMŠANA VIDUSSKOLĀ

Jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Iesniegums (aizpilda uz vietas);

  • Iepriekš iegūtās izglītības dokuments (apliecība par pamatizglītību vai atestāts par vispārējo vidējo izglītību) un sekmju izraksts (kopija, uzrādot oriģinālu). Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, papildus pievieno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pieņemto lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu;

  • Izglītojamā pases vai personas apliecības, vai dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

  • Medicīnisko izziņu par izglītojamā veselības stāvokli;

  • Foto (3 gab. 3x4cm, jo tās būs nepieciešamas personas lietā, skolēnu apliecībai);

  • Profesionālās ievirzes izglītību apliecinošs izglītības dokuments (kopija, uzrādot oriģinālu) (nav obligāts, bet vēlams).

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Sīkāka informācija pa tālruni 64207372