UZŅEMŠANA profesionālās ievirzes izglītības programmās "Vizuāli plastiskā māksla"

16 - 27. augusts - UZŅEMŠANA

Dokumentu iesniegšana:

  • Vecāku/aizbildņu iesniegums

  • Izglītojamā pases vai personu apliecības, vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;

  • Medicīnas uzziņa par izglītojamā veselības stāvokli

  • Foto 2 gb 3x4 cm

Kontaktinformācija

T.: 64207372
E-pasts: uznemsana_vdmv@valmiera.edu.lv
Ar uzņemšanas noteikumiem iepazīties vari šeit!

Dokumentu pieņemšanas laiki klātienē, Purva ielā 12, Valmierā

Pirmdiena 10:00 - 16:00
Otrdiena 10:00 - 16:00
Trešdiena 10:00 - 16:00
Ceturtdiena 13:00 - 19:00
Piektdiena 10:00 - 16:00

  • Ievirzes 1. līdz 7.klase (programmas kods 20V 211 00 1). Programmu apgūst paralēli pamatizglītībai. Mācību ilgums septiņi gadi. Nodarbības notiek vairākas reizes nedēļā no plkst.15.30 (pēc stundām sākumskolā vai pamatskolā), pēc konkrētā mācību gada stundu saraksta. Izglītības programmas noslēgumā izglītojamie saņem Apliecību par profesionālās ievirzes programmas apguvi.

Mācību laikā audzēkņi apgūst šādus priekšmetus - Zīmēšanu un Gleznošanu, Kompozīciju, Veidošanu, Mākslas valodas pamatus. Darbu materiālā, Datorgrafiku, Dizaina pamatus, Animāciju, Foto pamatus, Arhitektūras pamatus, Keramiku, Metāla apstrādi, Porcelāna apgleznošanu.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
  • Ievirzes vidusskolas 1.-3.klase (programmas kods 30V 2110). Ar 2016.gada 1.septembri Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola piedāvā apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmu jauniešiem, kuri vidējo izglītību apgūst kādā no vidusskolām/ ģimnāzijām vai prof. vidusskolām/ tehnikumiem. Nodarbības notiek vairākas reizes nedēļā, no plkst.15.30 (pēc stundām vidusskolā, ģimnāzijā, tehnikumā), pēc konkrētā mācību gada stundu saraksta. Mācību ilgums trīs gadi. Noslēgumā izglītojamie saņem Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.


Maksa mēnesī noteikta 14.20 euro. No vecāku līdzfinansējuma maksas atbrīvo (saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.113) :

1. Uz mācību gadu:
bērnus un jauniešus ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras pilsētā;
atsevišķos gadījumos, kuri tiek izskatīti skolas administrācijas sēdē un ir saskaņoto ar pašvaldību.

2. Uz laiku, kad ir piešķirts konkrētais statuss:
trūcīgās ģimenes statusa ģimeņu bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras pilsētā.

3. Uz konkrētu laiku:
ja audzēknis nav apmeklējis nodarbības pilnu mēnesi un iesniedzis ārsta izziņu vai vecāku rakstisku iesniegumu par attiecīgo laika posmu.

Atbrīvojumi no līdzfinansējuma maksas vecākiem stājas spēkā ar mēnesi, kurā vecāki skolas administrācijai iesnieguši iesniegumu un apliecinošus dokumentus
par attiecīgo faktu, uz kura pamata iespējams saņemt atbrīvojumu.